Zamezení přístupu k nemovitosti

27. listopadu 2018  |  Simona Ulčová

Zamezení přístupu k nemovitosti

Musím či nemusím umožnit sousedovi průjezd přes svůj pozemek?

Mezi jedny z častých sousedských sporů náleží i zamezení přístupu k nemovitosti jiného, kdy se soused jednoho dne rozhodne umístit do cesty, po které jezdíte již několik let k svému domu, překážku v podobě závory, sloupků, nebo dokonce plotu a argumentuje, že přístup po této pozemní komunikaci umožní pouze za úplatu, nebo ještě hůř – přístup neumožní za žádných sjednaných podmínek. Zamezení přístupu k nemovitosti jiného je často odůvodňováno tím, že tato komunikace je toho, na jehož pozemku se nachází. Ne vždy je to pravda. Často se stává, že komunikace, která vede přes pozemek (spíše však pozemky) souseda je veřejná, a o to i přesto, že to není zapsáno v katastru nemovitostí. 

 

Jedná se totiž o účelovou komunikaci, která může být buď veřejně přístupná, nebo veřejně nepřístupná. Pokud je neveřejná, pak bohužel nastává nutnost pokusit se domluvit se sousedem na kompromisu nebo přistoupit k vyřešení sporu prostřednictvím soudu. Pokud je cesta veřejná, pak musí soused přístup k Vaší nemovitosti umožnit, jinak bude vyzván příslušným správním úřadem k odstranění překážky. 

 

K tomu, aby byla vyřešena otázka, zda je sporná komunikace veřejně přístupná či nepřístupná, je nutné sepsat žádost o tzv. deklaratorní rozhodnutí, zda je předmětná pozemní komunikace veřejně přístupnou účelovou komunikací nebo není. V žádosti je nutné vymezit celý úsek této cesty, jelikož nelze ve správním řízení rozhodovat jen v její sporné části. Správní úřad, který toto řízení bude vést, osloví i další majitele parcel (ti jsou pak účastníky řízení), na nichž se sporná komunikace nachází, jelikož i jim se musí umožnit vyjádřit se k této věci. Žádost je nutné vždy adresovat úřadu s dopravní agendou (často s názvem dopravní nebo silniční odbor apod.), v místě, kde se nachází předmětná komunikace. Není možné žádost podávat u místního starosty obce. 

 

Při podání žádosti Vás úřad vyzve k zaplacení správního poplatku 2 000 Kč a poté, co jej zaplatíte, začne v této věci vést tzv. správní řízení, tj. začne shromažďovat podklady. Během tohoto řízení může kterýkoliv z účastníků dodávat úřadu podklady pro rozhodnutí, tj. důkazy svého tvrzení, např. situační mapy z minulých let, kde je patrná komunikace v terénu, výpovědi pamětníků o tom, že zde tato cesta vedla již v minulosti apod. Poté, co správní úřad nashromáždí dostatek podkladů, vydá deklaratorní rozhodnutí o charakteru předmětné komunikace, kterým stanoví (deklaruje), zda je předmětná pozemní komunikace veřejně přístupná či nikoliv. Toto deklaratorní rozhodnutí obdrží každý účastník řízení písemně.

Slovníček pojmů

deklaratorní řízení

= řízení, v němž správní orgán v mezích své věcné a místní příslušnosti rozhodne na žádost každého, kdo prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jeho práv, zda určitý právní vztah vznikl a kdy se tak stalo, zda trvá, nebo zda zanikl a kdy se tak stalo

pozemní komunikace

= pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti

Článek je založený na těchto zákonech

  • zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích - §2, §7
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád - §9, §27, § 50, §142

Porovnejte si své znalosti

Znáte základy práva?

vyzkoušet kvíz

Na našich stránkách používáme soubory cookies, a to k zajištění fungování stránek a analýzy návštěvnosti. Ukládání těchto souborů můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče.

Více o používání cookies Souhlasím