Co jsou to odbory a jak může taková odborová organizace vzniknout?

Jedná se o nejvýznamnější subjekt, co se týče vztahů na pracovišti. Odborové organizace jsou sdružení zaměstnanců, které jsou jediným možným zástupcem všech ostatních zaměstnanců z hlediska práva. Jsou to zástupci všech zaměstnanců v podniku i těch, kteří se odborově nesdružují. Jejich cílem je komunikovat se zaměstnavatelem a uzavírat se zaměstnavateli tzv. kolektivní smlouvy za účelem ochrany nejen kolektivních ale i individuálních zájmů zaměstnanců, převážně sociálních a hospodářských, tj. lepší pracovní podmínky, více dovolené, benefity navíc atp. Zaměstnavatel musí s odborovými organizacemi například projednat pracovní dobu, přesčasy, noční práce, práce ve dnech pracovního klidu, ale také například projednat s nimi výpověď kterou chce dát zaměstnanci, přeřazení zaměstnance na jinou práci, změny pracovních smluv atd.
 

Odborové organizace jsou právnickou osobou, která může vznikat nezávisle na státu. Sdružovat se v odborových organizacích je jedním ze základních občanských práv a také lidských práv a svobod zakotvených v Listině základních práv a svobod. Tím pádem vám nikdo nemůže účast v odborech zakázat ani ji nijak vytýkat. Počet takových odborů není nikde zákonem omezen, a to ani počet v České republice ani počet u jednoho zaměstnavatele. To znamená, že u jednoho zaměstnavatele může působit více odborových organizací. Jakékoliv omezování takového počtu u zaměstnavatele je nepřípustné. Stejně tak je nepřípustné, pokud u jednoho zaměstnavatele působí více odborových organizací a zaměstnavatel zvýhodňuje některou z nich a ostatní upozaďuje.
 

Odborové organizace zakládají minimálně tři občané. Tito občané nemusejí být zaměstnanci daného podniku, ale v odborech musejí mít minimálně tři členy v pracovněprávním vztahu se zaměstnavatelem. Zakládající členové tvoří přípravný výbor, který sepíše stanovy a následně je na ustavující schůzi schválí. Vznik nové odborové organizace nahlásí Ministerstvu vnitra České republiky a podá tak návrh na její evidenci. Pro založení tedy nejsou žádné složité kroky, pouze stačí oznámení. Odborové organizace si mohou zvolit své orgány, které jsou povinni být informovány ze strany zaměstnavatele ve všech otázkách dotýkajících se zaměstnanců a mají kontrolu nad dodržováním pracovněprávních předpisů. Mezi tyto orgány patří např. rada zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti ochrany zdraví při práci.