Postup při založení politické strany.

Občanům vyplývá ze zákona právo sdružovat se v politických stranách. Výkon tohoto práva jim slouží k účasti na politickém životě. Zejména je tímto právem realizováno právo spolupodílet se na vytváření zákonodárných sborů a orgánů územních samosprávních celků, jakož i orgánů místní samosprávy. K výkonu práva občanů sdružovat se v politických stranách není potřeba povolení státu. Toto sdružovací právo lze omezit pouze v případech stanovených zákonem.

 

Politická strana vzniká registrací nebo pokud nastanou objektivní skutečnosti dle zákona. Podmínky registrace stanoví zákon. Členem politické strany může být pouze fyzická osoba, která je občanem České republiky a dosáhla 18 let věku. Fyzická osoba může být členem pouze jedné politické strany. Politická strana je oproti tomu právnická osoba. Do činností politických stran smí stát zasahovat pouze dle zákona a v jeho stanovených mezích. 

 

Návrh na vznik politické strany podává Ministerstvu vnitra tříčlenný přípravný výbor. Výbor je oprávněn vykonávat činnost, která směřuje pouze ke vzniku politické strany. Členem výboru může být pouze fyzická osoba, která je občanem České republiky a dosáhla věku alespoň 18 let. Návrh na registraci politické strany musí podepsat všichni členové přípravného výboru. Členové přípravného výboru do návrhu uvedou základní informace o svých osobách, tedy jméno, příjmení a bydliště. Současně v návrhu přípravný výbor uvede, která osoba je oprávněna jednat jejich jménem. K návrhu připojí přípravný výbor petici, na které se musí nacházet podpisy alespoň tisíce občanů. Rovněž přípravný výbor k návrhu připojí stanovy (organizační řád) politické strany ve dvojím vyhotovení. Při podání návrhu na registraci politické strany musí být v návrhu uveden název strany a její zkratka. Název strany i její zkratka se musí výrazně lišit od již od existujících politických stran v České republice tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně. Politická strana musí mít rovněž sídlo na území České republiky. Politické strana si musí do 6 měsíců od svého vzniku ustanovit své orgány. Pokud tuto podmínku nesplní, její činnost Ministerstvo vnitra pozastaví. 

 

Pokud neobsahuje návrh na registraci politické strany zákonem předepsané náležitosti nebo obsahuje nepřesné údaje, je označen za neúplný, Ministerstvo vnitra přípravný výbor bezodkladně upozorní na tyto nedostatky. Lhůta nesmí překročit 5 dnů ode dne písemného doručení návrhu na registraci politické strany. Pokud nebudou vady přípravným výborem odstraněny, nezahájí Ministerstvo vnitra řízení o registraci politické strany. Platí zákonná konstrukce, že pokud Ministerstvo vnitra do 10 dnů ode dne doručení výše uvedeného návrhu na registraci bez zákonem stanovených náležitostí neupozorní, má se za to, že návrh na registraci nemá nedostatky. Pokud s upozorněním Ministerstva vnitra na absenci zákonem stanovených náležitostí v návrhu na registraci přípravný výbor nesouhlasí, může do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo upozornění doručeno, podat žalobu na určení, zda má návrh na registraci vady nebo nikoliv. V případě, že soud určí návrh na registraci jako bezvadný, řízení o registraci politické strany je zahájeno dnem právní moci rozsudku soudu. Ministerstvo vnitra odmítne návrh na registraci, pokud je návrh v rozporu se zákonem a podmínkami, které stanoví zákon. Ministerstvo má dle zákona povinnost provést do 15 dnů ode dne podání bezvadného návrhu registraci politické strany, případně v této lhůtě registraci odmítnout. 

 

Pokud Ministerstvo provede registraci politické strany, zašle přípravnému výboru jedno vyhotovení stanov, na kterém vyznačí datum registrace politické strany. Druhé vyhotovení stanov vloží Ministerstvo do správního spisu. Samotnou registraci pak provede Ministerstvo zápisem strany do Rejstříku politických stran a hnutí. Pokud nebylo přípravnému výboru ve lhůtě 30 dnů ode dne zahájení řízení o registraci doručeno rozhodnutí o odmítnutí registrace, má se za to, že politická strana vznikla dnem následujícím po uplynutí lhůty 30 dnů. Do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o odmítnutí registrace politické strany má přípravný výbor právo na podání žaloby k Nejvyššímu správnímu soudu. Pokud Nejvyšší správní soud zruší Ministerstvu jeho rozhodnutí o odmítnutí registrace, nahrazuje zrušující rozhodnutí soudu registraci politické strany.