Využití práva na informace.

Veřejná správa je službou veřejnosti, s čímž souvisí právo občanů na informace. Mají právo vědět, co a jakým způsobem veřejná správa dělá, přičemž samozřejmě existují určité výjimky – př. občané nemají přístup k utajovaným informacím (skutečnosti utajované ve veřejném zájmu – př. informace, jejíž vyzrazení by mohlo způsobit újmu ČR), informacím týkajících se průmyslového vlastnictví, informacím o názorech, budoucích rozhodnutích apod. Veřejnost je informována o různých závažných okolnostech a nebezpečích (upozornění, výstraha), o různých nebezpečných výrobcích na trhu či např. o vzniku smogové situace.

 

Existují subjekty, které mají povinnost poskytovat určité informace vztahující se k jejich působnosti - jedná se o tzv. „povinné“ subjekty. Jde o:  

  • státní orgány (orgány moci zákonodárné, moci výkonné a moci soudní),
  • územní samosprávné celky (obce a kraje a jejich orgány)
  • veřejné instituty (př. Česká televize, Všeobecné zdravotní pojišťovny apod.)
  • subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právech chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy.

 

Každý „povinný“ subjekt uvedený výše je povinen zveřejnit na místě všeobecně přístupném zákonem stanové informace – popis organizační sktruktury subjektu, způsob, jak získat příslušné informace, jak podat žádost či stížnost apod.

 

Žadatelem o poskytnutí informace může být každá fyzická nebo právnická osoba, která může žádost podat ústně či písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace.

 

Pokud „povinný“ subjekt požadovanou informaci nemá, je povinen řádně zdůvodnit, jaké konkrétní skutečnosti jej vedly k tomuto závěru. Pokud „povinný“ subjekt informaci poskytne, je tím věc vyřízená. Pokud žádosti třeba jen zčásti nevyhoví, musí o tom vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. o odmítnutí zčásti žádosti. Pokud žádost neobsahuje všechny potřebné údaje, žadatel bude vyzván k jejich doplnění a pokud tak neučiní, orgán žádost odloží. Žádost odloží též v případě, pokud se požadované informace nevztahují k jeho působnosti. Pokud žádost směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází.

 

Proti odmítavému rozhodnutí lze podat odvolání, o němž bude rozhodovat nadřízený orgán. Dále je ve specifických případech žadatel oprávněn podat stížnost na postup „povinného“ subjektu, pokud žadatel nesouhlasí s vyřízením žádosti uvedením místa, kde si může informaci sám vyhledat apod.

 

S podáním žádosti o poskytnutí informace se žádný poplatek neplatí, povinný subjekt však může žádat úhradu v rozsahu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.