Máte představu o tom, co je základní kapitál obchodních společností, jaká musí být jeho výše a co do něj lze zahrnout?

Už ze slov základní a kapitál vcelku jasně plyne, že se jedná o majetkový základ celé společnosti, který vyjadřuje majetkový, finanční či osobní vklad zakladatele do společnosti. Kapitál (například peníze nebo movité věci jako stroje, automobily, počítače) se tak přenáší z vlastnictví zakladatele do vlastnictví společnosti.

 

V teoretické rovině je základní kapitál všech typů obchodních společností označován jako souhrn, respektive hodnota všech vkladů vlastníků do společnosti. Obvykle je vytvářen při zakládání společnosti a až na výjimky se během existence společnosti jeho výše nemění.

 

Kdo musí základní kapitál povinně vytvářet?

Základní kapitál se musí povinně vytvářet v komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti. Veřejná obchodní společnost jej povinně mít nemusí, neboť všichni společníci ručí za dluhy společnosti celým svým majetkem, tedy ne majetkem společnosti. Jaká je stanovená minimální výše základního kapitálu u jednotlivých společností?

 

Komanditní společnost

V komanditní společnosti je postavení společníků a jejich vkladová povinnost specifická. Komplementáři nejsou povinni ke vkladu, neboť ti mají obdobné postavení jako společníci veřejné obchodní společnosti a ručí za dluhy společnosti celým svým majetkem. Naopak komanditisté jsou v postavení, kdy ručí za dluhy společnosti pouze do výše svých vkladů. Výše jejich vkladové povinnosti je určena společenskou smlouvou.

 

Dříve podle obchodního zákoníku tato částka musela být alespoň 5 000 Kč, nyní minimální výše vkladu není zákonem předepsána. Společenská smlouva společnosti může určit, že vklad komanditisty, respektive jeho vkladová povinnost může být také splacena formou provedení či prováděním prací nebo poskytnutím či poskytováním služeb. Pokud však společenská smlouva o této možností mlčí, možnost takto splnit svoji vkladovou povinnost komanditisté nemají.

 

Společnost s ručením omezeným

Minimální, zákonem předepsaná, výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným je 1 Kč. Takto stanovená výše odpovídá minimálnímu vkladu na každého společníka! Znamená to, že pokud společnost má 3 společníky, minimální výše základního kapitálu musí dosahovat výše 3 Kč. I když je to předepsaná minimální výše, takto nízký základní kapitál není obvyklý. Může to již od počátku vzbuzovat nedůvěru v samotnou společnost.

 

Základní kapitál tvoří vklady jak peněžité, tak nepeněžité (například auta, elektronika atd.). Hodnota nepeněžitých vkladů musí být před tím než jsou vloženy do společnosti oceněna soudním znalcem. Na rozdíl od veřejné obchodní a komanditní společnosti je vyloučen vklad formou prací a služeb. Do doby než společnost vznikne přijímá a spravuje vklady správce vkladů, který je jmenovaný společenskou smlouvou. Aby mohla být společnost zapsána do obchodního rejstříku, musí být splaceny všechny nepeněžité vklady a peněžité vklady minimálně do výše 30 %.

 

Akciová společnost

Výše vkladu, tedy základního kapitálu v akciové společnosti, je předepsaná na 2 000 000 Kč. Pokud je účetnictví akciové společnosti vedené v eurech, musí základní kapitál dosahovat výše 80 000 EUR. Základní kapitál tvoří  zpravidla akcie (kusové nebo se jmenovitou hodnotou) a nepeněžité vklady, které musí být stejně jako u s.r.o. oceněny znalcem a spravovány správcem.

 

Před vznikem akciové společnosti musí být splaceno minimálně 30 % upsaných akcií. Zakladatel, jmenovaný ve společenské nebo zakladatelské smlouvě, spravuje před vznikem společnosti vklady nebo jejich části. Peněžitý vklad se ještě před zápisem akciové společnosti dává na speciální bankovní účet, kde jsou peníze zadrženy až do doby zápisu v obchodním rejstříku. Po splacení potřebné částky vydá banka písemné potvrzení o splacení vkladů.