Nová povinnost právnických osob a svěřenských fondů?

Od 1.1.2018 dochází ke zřízení nové evidence údajů o skutečných majitelích právnických osob a svěřenských fondů, kdy tato povinnost byla zavedena přijetím novely zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění (dále jen „ZVR“).

 

Kdo je tak osobou skutečného majitele právnické osoby a musí být zapsán ve veřejném rejstříku? Jde o osobu, která:

  1. sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,
  2. sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou pod čísle 1.,
  3. má být příjemcem alespoň 25 % zisku obchodní korporace,
  4. je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle předchozích bodů.

 

Povinnost sdělit údaj o skutečném majiteli leží na právnické osobě, která tak musí učinit bez zbytečného odkladu od vzniku povinnosti (která nastala dne 1.1.2018), obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost) a družstva tak musí učinit nejpozději do 1.1.2019, ostatní právnické osoby (spolek, nadace, ústav apod.) nejpozději do 1.1.2021.

 

Zápis údajů do evidence podléhá poplatkové povinnosti, kdy soudní poplatek činí 1.000,- Kč. V případě, že obchodní korporace či družstva splní tuto povinnost do 1 roku (tedy do 31.12.2018), budou od poplatku osvobozeny. Ostatní právnické osoby budou od poplatku osvobozeny i po uplynutí tohoto termínu.

 

Návrh na zápis údajů je možno učinit pouze na formuláři vytvořeným Ministerstvem spravedlnosti (dostupný zde: https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular), ze kterého je patrné, jaké údaje je nutno zapsat. ZVR konkrétně nestanovuje, jakým způsobem se budou skuteční majitelé prokazovat, pravděpodobně však lze předpokládat, že se bude jednat například o výpis z obchodního rejstříku, společenskou smlouvu, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku apod.

 

Závěrem je nutno dodat, že nesplnění této zákonné povinnosti evidovat skutečného majitele není ZVR nijak sankcionováno, lze si tudíž klást otázku, proč danou povinnost dodržet. Nesplnění této povinnosti by případně mohlo způsobit riziko kontrol dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Problém by pak také mohly mít subjekty účastnící se veřejných zakázek, kdy by mohlo dojít dokonce k vyloučení subjektu ze zadávacího řízení.