Že to zní divně? Opravdu se i právnická osoba může dopustit trestného činu!

Trestného činu se může dopustit fyzická i právnická osoba, přičemž na fyzickou osobu se použije trestní zákoník (v případě nezletilého zákon o soudnictví ve věcech mládeže), zatímco na právnickou osobu, která spáchala trestný čin se primárně použije zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen "TOPOZ"), sekundárně pak i trestní zákoník.

 

Trestání právnických osob funguje na principu tzv. přičitatelnosti. Jde o základní podmínku trestní odpovědnosti těchto osob. Právnická osoba je fiktivní a uměle vytvořená osoba, která sama nemůže protiprávně jednat, přičítá se jí tedy protiprávní jednání, kterého se dopustil v rámci činnosti této právnické osoby nebo v jejím zájmu:

 • její statutární orgán, jeho člen či osoba oprávněná za ni jednat,,

 • ten, kdo v ní vykonává kontrolní a dozorčí činnost,

 • ten, kdo vykonává rozhodující vliv na jejím řízení,

 • zaměstnanec při plnění pracovních úkolů.

 

Právnická osoba se může dopustit pouze některých trestných činů, které nalezneme v trestním zákoníku. Nemůže se většinou již z logiky věci dopustit např. trestného činu zabití, trestného činu dvojího manželství, trestného činu opilství či trestného činu vlastizrady. Takové negativní vymezení nalezneme v §7 TOPOZ.

 

Trestání právnických osob je založeno na zásadě souběžné a nezávislé odpovědnosti fyzických a právnických osob. Znamená možnost trestat za totéž protiprávní jednání právnickou i fyzickou osobu zároveň a také možnost trestat pouze právnickou osobu za protiprávní jednání v takovém případě, kdy žádná fyzická osoba trestána nebude, a to proto, že se nezjistí, která fyzická osoba takto jednala.

 

Za spáchané trestné činy lze právnické osobě uložit pouze tyto tresty:

 1. zrušení právnické osoby,
 2. propadnutí majetku,
 3. peněžitý trest,
 4. propadnutí věci,
 5. zákaz činnosti,
 6. zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži,
 7. zákaz přijímání dotací a subvencí,
 8. uveřejnění rozsudku.

 

Pokud právnická osoba dobrovolně upustila od dalšího protiprávního jednání a:

 • odstranila nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem, nebo
 • škodlivému následku zamezila, nebo
 • škodlivý následek napravila, nebo
 • učinila státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu o trestném činu oznámení v době, kdy nebezpečí mohlo být ještě odstraněno nebo škodlivému následku trestného činu mohlo být ještě zabráněno.

 

Může dojít k zániku trestní odpovědnosti. Tomuto institutu se říká účinná lítost. Tímto způsobem lze dosáhnout zániku tretsní odpovědnosti ve všech případech trestných činů vyjma těch, které jsou vyjmenované v §11 odst. 2 TOPOZ, tzn. např.ne za trestný čin podplácení, přijetí úplatku či zjednání výhody při zadání veřejné zakázky.

 

Trestní odpovědnost také přechází na nástupce právnické osoby, tzn. že i její právní nástupci budou za takové protiprávní jednání trestně odpovědní a ponesou trestněprávní následky.