Víte co byste neměli zapomenout uvést do společenské smlouvy?

Základním kamenem každé obchodní společnosti je společenská smlouva, v případě kapitálových společností, které mohou mít i jen jediného společníka jde o zakladatelskou listinu (dává to smysl, neboť jedna osoba nemůže uzavírat smlouvu sama se sebou). Společenská smlouva je neméně důležitá také proto, že upravuje práva a povinnosti společníků. V podstatě, laicky řečeno, udává pravidla fungování společnosti.

 

Pokud chcete založit společnost, musíte společenskou smlouvu uzavřít, ale nejen to! Musíte dbát na to, aby společenská smlouva obsahovala všechny zákonem předepsané obsahové náležitosti. Pokud byste některou z povinných náležitostí ve společenské smlouvě opomněli uvést, soud by mohl prohlásit společnost za neplatnou. S tím by ovšem byly spojené jak časové, tak finanční náklady.

 

Společenská smlouva musí být vždy vyhotovena v písemné formě a u společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti musí mít navíc formu notářského zápisu.

 

Obecné náležitosti

U všech společností platí, že společenská smlouva musí obsahovat minimálně název, sídlo, předmět činnosti, statutární orgány a jejich první členy.

 

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

U s.r.o. je obsah společenské smlouvy specifický mimo jiné i tím, že musí obsahovat náležitosti po celou dobu jejího trvání, ale také má předepsané náležitosti důležité při založení společnosti, které lze po vzniku společnosti a po splnění vkladové povinnosti vypustit.

 

Náležitosti společenské smlouvy, které musí mít po celou dobu trvání společnosti, mimo obecných náležitostí jsou:

 • firma společnosti,
 • předmět podnikání nebo činnosti společnosti,
 • určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla,
 • určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených, dovoluje-li společenská smlouva vznik různých druhů podílů,
 • výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly,
 • výši základního kapitálu,
 • počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost.

 

Protože s.r.o. je společnost kapitálová, musí být při jejím založení (to znamená před podáním návrhu zápisu společnosti do obchodního rejstříku) ve společenské smlouvě uvedeny i informace o vkladové povinnosti zakladatelů, včetně lhůty pro její splnění, údaj o tom, kdo bude za společnost jednat, tedy jednatel určený zakladateli, popřípadě členy jiných orgánů společnosti, které mají být podle tohoto zákona volené valnou hromadou, určení správce vkladů a u nepeněžitého vkladu jeho popis a jeho ocenění, částku, kterou se započítává na emisní kurs, a určení osoby znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu.

 

Akciová společnost (a.s.)

Akciová společnost je v lecčem specifická. Na rozdíl od s.r.o. se zakládá přijetím stanov. Stanovy, stejně jako společenská smlouva, mají nutné předepsané náležitosti. 

Stanovy po celou dobu trvání společnosti musí obsahovat:

 • firmu a předmět podnikání nebo činnosti,
 • výši základního kapitálu,
 • počet akcií, jejich jmenovitou hodnotu, formu, zda budou vydány jako zaknihované cenné papíry,
 • v případě vydání akcií různých druhů, jejich název, popis práv s nimi spojených,
 • počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na valné hromadě;
 • zda se jedná o dualistický nebo monistický systém fungování vnitřní struktury společnosti, a pravidla určení počtu členů představenstva nebo dozorčí rady,
 • jiné údaje, stanoví-li tak tento zákon.

 

Stejně jako u s.r.o. má akciová společnost předepsané náležitosti stanov nutných před založením společnosti, které lze po jejím založení a splnění vkladové povinnosti vypustit. Jedná se především o údaje o tom, kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs, způsob a lhůtu pro splácení emisního kursu a jakým vkladem bude emisní kurs splacen, dále v jaké výši musí být splacen základní kapitál k okamžiku vzniku společnosti, o ceně nepeněžitých vkladů při založení společnosti, přibližnou výši nákladů, vzniklých v souvislosti se založením společnosti, kdo je určen členy orgánů společnosti, kteří mají být podle stanov voleni valnou hromadou, určení správce vkladů.

 

Všechny tyto informace jsou důležité pro ty, kteří mají v úmyslu založit kapitálovou společnost. Proto si je pečlivě projděte, abyste na nic podstatného při tvorbě zakladatelských dokumentů nezapomněli! Předejdete tím zbytečným kompilacím při zápisu společnosti do obchodního rejstříku.