Jaké jsou povinné náležitosti společenské smlouvy u osobních společností a proč je to nejvýznamnější právní úkon vůbec?

Obsah společenské smlouvy osobních společností

Základním kamenem každé obchodní společnosti je společenská smlouva. Společenská smlouva je důležitá proto, že upravuje práva a povinnosti společníků. V podstatě, laicky řečeno, udává pravidla fungování společnosti.

 

Pokud chcete založit společnost, musíte společenskou smlouvu uzavřít, ale nejen to! Musíte dbát na to, aby společenská smlouva obsahovala všechny zákonem předepsané obsahové náležitosti. Pokud byste některou z povinných náležitostí ve společenské smlouvě opomněli uvést, soud by mohl prohlásit společnost za neplatnou. S tím by ovšem byly spojené jak časové, tak finanční náklady. Společenská smlouva u osobních společností musí být vždy vyhotovena v písemné formě s ověřenými podpisy.

 

Obecné náležitosti:

U všech společností platí, že společenská smlouva musí obsahovat minimálně název, sídlo, předmět činnosti, statutární orgány a jejich první členy

 

K usnadnění práce při tvorbě společenských smluv a ucelení potřebných informací, nabízíme zde přehledné shrnutí esenciálních náležitostí společenských smluv u veřejné obchodní a komanditní společnosti.

 

1) Veřejná obchodní společnost (v.o.s.)

Dalšími obsahovými náležitostmi mimo těch obecných je u v.o.s. také:

  • firma společnosti, té musí následně odpovídat zápis do obchodního rejstříku, a musí jí odpovídat i firma používaná v následném právním styku; a to včetně dodržení např. diakritiky, interpunkce a rozlišení velkých a malých písmen.
  • předmět podnikání společnosti nebo údaj, že byla založena za účelem správy vlastního majetku,
  • určení společníků uvedením jejich jména a příjmení, v případě právnické osoby názvu a bydliště nebo sídla.

 

2) Komanditní společnost (kom. spol.)

Specifickými náležitostmi u komanditní společnosti, které je nutné ve společenské smlouvě uvést jsou:

  • firma společnosti,
  • předmět podnikání společnosti nebo údaj, že byla založena za účelem správy vlastního majetku,
  • určení společníků uvedením jejich jména a příjmení,
  • který ze společníků je komplementář a který komanditista, a kteří komplementáři jsou statutárním orgánem, je to důležité proto, aby bylo zřejmé, který ze společníků ručí za dluhy společnosti celým svým majetkem, a který pouze výší svého vkladu
  • výši vkladu každého komanditisty.

 

Společenská smlouva také může komanditistům určit povinnou částku, respektive do jaké výše ručí jednotlivý komanditista za dluhy společnosti. Tato částka se nazývá tzv. komanditní suma a odpovídá alespoň takové výši, jaká je vkladová povinnost komanditisty.

 

Pokud zakládáte osobní společnost, dbejte na to, aby tyto obsahové náležitosti byly ve společenské smlouvě uvedeny!