Zabavili Vám řidičské oprávnění a byl vyhlášen odsuzující rozsudek k zákazu činnosti? Co to obnáší?

„Pan Vopička požil alkohol, zastavila jej policie ČR a zabavila mu řidičský průkaz. Vedlo se s ním trestní řízení a soud vydal odsuzující rozsudek zákazu činnosti řízení motorových vozidel“.

 

Ve výše uvedeném příkladu je velice stručně popsaný průběh, jak k takovému trestu zákazu činnosti může dojít. Trest zákazu činnosti je alternativním trestem ukládaným namísto trestu odnětí svobody. Předpokladem uložení takového trestu je, že se osoba dopustila trestného činu v souvislosti s řízením motorového vozidla. Osoba, která byla uznána vinnou tedy musí způsobit trestný čin bezprostředně a přímo v souvislosti s motorovým vozidlem.

 

Zákaz činnosti obecně je zákaz nějakého výkonu zaměstnání, povolání nebo funkce, nebo takové činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení. V našem uvedeném příkladu se jedná o řidičské oprávnění. Uloženým zákazem činnosti řízení motorového vozidla je tedy osobě uznané vinnou uloženo, že se nesmí po dobu určenou v rozsudku dopustit žádné manipulace s vozidlem jako řidič, tzn. nesmí vozidlo uvést do pohybu. To znamená, že zakázaná činnost v případě zákazu řízení motorových vozidel je určena pouze na řízení (uvedení do provozu), nikoli jakékoliv nakládání s motorovým vozidlem. Trest zákazu činnosti lze ale udělit i osobě, která spáchala trestný čin v souvislosti s činností, ke které je potřeba povolení, avšak která není držitelem takového povolení. V takovém případě trest zákazu činnosti znemožňuje osobě potřebné povolení získat. Pachatel se tedy může zúčastnit výukových hodin v autoškole, ale řidičské oprávnění smí obdržet až po skončení trestu zákazu řízení motorových vozidel.

 

Trest zákazu činnosti může soud uložit až na dobu od 1 roku do 10 let. Do této doby se nezapočítává doba, po kterou osoba nemohla vykonávat činnost v souvislosti s tím, že ji při zastavení policií ČR byl odebrán řidičský průkaz, neboť v takové době též nesměl vykonávat uvedenou činnost.

 

Po uplynutí poloviny z výkonu trestu zákazu činnosti, může osoba, které byl trest uložen, požádat o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu. Soud tak může učinit, pokud odsouzený v době výkonu trestu prokázal, že se napravil a zbytek trestu není třeba vykonat. Na základě toho ale může také určit zkušební dobu, ne kratší než zbytek trestu, po kterou odsouzený nesmí spáchat žádný přestupek nebo jiný trestný čin v souvislosti s činností řízení motorových vozidel, jinak může být osobě odsouzené znovu uloženo zbytek trestu vykonat. Jestliže uplynula doba, po kterou byl trest zákazu činnosti stanoven, je trest vykonán a zahlazen ze zákona, tzn. že se na osobu uznanou vinnou hledí znovu, jako by nebyla odsouzena.