Vezmu si cizí věc a pak ji vrátím. Vždyť o nic nejde. Nebo snad ano?

Jedná se o trestný čin spočívající v tom, že se pachatel zmocní cizí věci nikoli malé hodnoty (věc, jež má hodnotu alespoň 25.000,- Kč) nebo motorového vozidla v úmyslu je přechodně užívat. Může se také jednat o situace, kdy někdo způsobí na cizím majetku škodu nikoli malou tím, že neoprávněně takové věci, které mu byly svěřeny, přechodně užívá.

 

Pachatel v daném případě nesměřuje k trvalému zmocnění se cizí věci, ale pouze k jejímu přechodnému užívání – na rozdíl od krádeže či zpronevěry. Přechodně věc užívat znamená disponovat s ní dočasně a po relativně krátkou dobu. V praxi jde často o případy zmocnění se cizího motorového vozidla s úmyslem se svést a pak jej někde opustit. U krádeže má tedy pachatel úmysl věc přisvojit si trvale, u daného trestného činu si pachatel chce přisvojit věc jen dočasně.

 

Z výše uvedeného vyplývá, že předmětem útoku u daného trestného činu může být jen taková cizí věc nikoli malé hodnoty, kterou lze užívat a po určité době ji vrátit. Při neoprávněném užívání více věcí z cizího majetku není možné hodnotu jednotlivých věcí sčítat. Předmětem daného útoku nemůže být věc, jejíž užívání spočívá v jejím spotřebování (př. jídlo určené k rychlé spotřebě).

 

Trestný čin neoprávněného užívání cizí věci vyžaduje, aby se pachatel zmocnil věci nikoli malé hodnoty v úmyslu ji přechodně užívat. Z toho vyplývá, že pachatel, který se zmocní takové věci a pak s ní přechodně nakládá způsobem, který nelze považovat za její užívání (např. odtlačí motorové vozidlo na jiné místo), nemůže se dopustit daného trestného činu, neboť z celého jeho jednání se nedá dovodit, že by se zmocnil věci v úmyslu ji přechodně užívat.

 

Cizí věc je svěřena pachateli, jestliže je mu odevzdána s tím, aby s věcí nebo s jinou majetkovou hodnotou nakládal určitým způsobem. Není přitom nezbytné, aby osoba, která věc pachateli svěřila, byla jejím vlastníkem.

 

Významná je však nejen doba užívání, ale i způsob, jak se věc vrátí do dispozice vlastníka nebo oprávněného držitele. Pachatel zde musí buď věc poškozenému jakýmkoli způsobem vrátit, nebo ji alespoň zanechat na takovém místě a za takových okolností, že nad ní vlastník nebo oprávněný držitel může snadno obnovit svou moc (právo ji držet, užívat ji a disponovat s ní). Nepůjde proto o „přechodné užívání“, jestliže pachatel, byť věc užíval jen po krátkou dobu, naloží s ní tak, že vlastníkovi nebo oprávněnému držiteli bude obnovení moci nad věcí natrvalo nebo na dlouhou dobu odňato či znemožněno, anebo vrácení věci bude značně znesnadněno a závislé jen na náhodě (např.: Pachatel věc po krátkodobém užívání ukryje nebo ji odloží na místě, kde je vysoká pravděpodobnost její zkázy nebo kde ji lze jen obtížně nalézt.)