Věděli jste, že požití alkoholu či jiné návykové látky před spácháním trestného činu může být kvalifikováno jako trestný čin opilství?

Trestný čin opilství

Trestný čin opilství je velmi specifický trestný čin v mnoha oblastech, a to ať už v jeho samotné povaze či uplatňování trestní odpovědnosti za jeho spáchání.

 

Je upraven v § 360 trestního zákoníku takto:

(1) „Kdo se požitím nebo aplikací návykové látky přivede, byť i z nedbalosti, do stavu nepříčetnosti, v němž se dopustí činu jinak trestného, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let; dopustí-li se však činu jinak trestného, na který zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán tímto trestem mírnějším.“

(2) „Ustanovení odstavce 1, jakož i § 26 se neužije, přivedl-li se pachatel do stavu nepříčetnosti v úmyslu spáchat trestný čin, nebo spáchal trestný čin z nedbalosti, která spočívá v tom, že se přivedl do stavu nepříčetnosti."

 

Pojďme si nyní říci, co toto ustanovení znamená, protože jeho název je zavádějící a obsah pro laika nepochopitelný.

 

První odstavec tohoto stanovení si můžeme shrnout takto:

Pokud pachatel požije alkohol či jinou návykovou látku a přivede se do stavu nepříčetnosti a v tomto stavu spáchá trestný čin, bude potrestán trestem odnětí svobody na 3 až 10 let.

 

Návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování. Jde o široké vymezení, které zahrnuje různé dostupné omamné látky, tzn. i benzín, ředidla, drogy či čistící prostředky.

 

Alkoholickým nápojem jsou pak lihoviny, víno a pivo, též nápoj, který obsahuje více než 0,5 objemového procenta alkoholu.

 

Nepříčetnost

Nepříčetnost znamená duševní poruchu pachatele v době spáchání činu, přičemž v souvislostí s ní nemohl pachatel rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání. Za takový čin, který nazýváme činem jinak trestným, není pachatel trestně odpovědný.

 

Čin jinak trestný

Čin jinak trestný, tzv. kvazidelikt, je pak tím trestným činem, který spáchá pachatel v nepříčetnosti. Teno čin není sám o sobě trestný.

 

Trestný čin opilství se vztahuje na přivedení se do nepříčetnosti, nikoli na následný trestný čin, který je pak právě pro nedostatek zavinění z důvodu nepříčetnosti pouze „jinak trestný“, nikoli „trestný“. Za přivedení se do stavu nepříčetnosti tedy bude pachatel potrestán trestem odnětí svobody na 3 až 10 let. 

 

Druhý odstavec pak říká, že pokud se pachatel přivedl do stavu nepříčetnosti v úmyslu spáchat trestný čin, či jej spáchal v nedbalosti, která spočívá v tom, že se přivedl do stavu nepříčetnosti, nepoužije se toto ustanovení a pachatel bude trestně odpovědný za své činy podle obecných zásad trestního práva.