Myslím si, že každému z nás lichotí, když se o nás někdo zajímá. Ale co když se toto dvoření změní v nepřetržité sledování, slídění či dlouhodobý teror, kdy může jít dokonce i o život?

Dané jednání je pojmenováno jako nebezpečné pronásledování neboli stalking. Velice často k němu dochází mezi bývalými partnery, kdy jeden z nich neunese rozpad vztahu a oběť pronásleduje častým dopisováním, telefonováním či psaním SMS. Stalking přináší závažné psychické důsledky pro oběť spočívající v depresích, nespavosti, úzkostných stavech, kdy tyto stavy mohou vést až k sebevražedným myšlenkám oběti.

 

Stalking můžeme chápat jako úmyslné, zlovolné a opakované pronásledování a obtěžování jiné osoby. Pachatel se zaměří na nějakého člověka, po kterém slídí, obtěžuje a pronásleduje jej, vyhrožuje mu, může jej i fyzicky napadat a někdy i usmrtit, u své oběti zároveň svým chováním vyvolává pocity strachu.

 

Trestný čin nebezpečného pronásledování podle trestního zákoníku je popsán jako jednání, kdy někdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že mu:

  • vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým,
  • vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,
  • vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje,
  • omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo
  • zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu, a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých."

 

Z daného vyplývá, že k naplnění skutkové podstaty uvedeného trestného činu nepostačí dlouhodobé pronásledování ze strany pachatele prováděné zákonem vymezenými formami, ale je zapotřebí, aby toto pronásledování bylo způsobilé vzbudit v poškozeném důvodnou obavu o jeho život či zdraví nebo o život či zdraví osob jemu blízkých. Pokud tento znak chybí, nejedná se o nebezpečné pronásledování. Pocity strachu jsou subjektivní – může se tak stát, že to, co by někoho nechalo chladným, jiného vyděsí.

 

Musí se jednat o dlouhodobé pronásledování výše uvedenými formami. Nestačí tak jednorázové či nahodilé jednání pachatele, které by jinak znaky trestného činu stalkingu naplňovalo. Judikatura stanovila, že aby se jednalo o trestný čin stalkingu, musí nežádoucí chování trvat nejméně jeden měsíc.

 

Pokud jste se stali oběťmi stalkingu, snažte se s pronásledovatelem přerušit veškeré kontakty, vyhýbejte se sestkání s ním (volte jiné trasy z/do zaměstnání, změňte své návyky apod.), uchovávejte všechny dopisy, sms, e-maily, řekněte o své situaci druhým osobám, čímž můžete zvýšit svou ochranu. Určitě neváhejte kontaktovat Policii ČR – někdy stačí, když je pachatel vyšší autoritou upozorněn, že jeho jednání lze kvalifikovat jako trestný čin a s pronásledováním přestane.