Kdo může zadržet osobu podezřelou ze spáchání trestného činu? Jak a kdy a jak poté postupovat?

Zadržení osoby je tzv. zajišťovacím opatřením. Toto opatření je možné použít pouze v neodkladných a naléhavých případech vůči osobě podezřelé ze spáchání trestného činu. Podstatou tohoto opatření je krátkodobé omezení osobní svobody zadrženého, resp. podezřelého z trestného činu, za účelem zamezení útěku, zjištění totožnosti a zajištění důkazů do doby, než bude případ prošetřen či bude zahájeno trestní řízení proti zadrženému.

 

Trestní řád zná dva způsoby zadržení osoby, které rozlišuje podle toho, kým bylo zadržení provedeno. Prvním způsobem je zadržení podezřelého policejním orgánem, který tak může učinit pouze, pokud má svolení státního zástupce anebo pokud se jedná o naléhavý případ a není možné takový souhlas rychle zajistit. Policejní orgán, který provedl zadržení, je povinen zadrženou osobu vyslechnout, sepsat o tom protokol a uvést okolnosti a důvody zadržení. Druhým způsobem je zadržení neboli spíše omezení osobní svobody osoby podezřelé kteroukoliv jinou osobou než je policejní orgán, a to v případě, kdy taková osoba přistihne zadrženého při činu nebo bezprostředně po něm a je třeba zamezit jejímu útěku. Takové omezení svobody je možné provést několika způsoby, které budou v mezích zákona, např. uzavřením nebo uzamčením osoby do některé místnosti nebo také např. spoutáním osoby. Osoba, jenž zadržení provedla je povinna zadrženou osobu ihned předat policejnímu orgánu ke zjištění totožnosti a zajištění důkazů, a pokud nelze bezodkladně předat, je nutné policejní orgán o tom informovat, že tento úkon provedla a kde se nachází. Osobě, která takto jednala nehrozí ze zákona žádný postih v rámci trestného činu omezování svobody.

 

Zadržení osoby je maximálně na čtyřicet osm hodin, neboť je nutné, aby trvalo pouze nezbytně dlouhou dobu, avšak čím dříve, tím lépe. Do těchto 48 hodin je nutné zadrženého propustit na svobodu, pokud nebude prokázána jeho vina, nebo jej odevzdat soudu v případě jeho obvinění. Tato lhůta začíná běžet od okamžiku zadržení policejním orgánem či okamžikem předání policejnímu orgánu. V průběhu zadržení má zadržená osoba právo na zvolení si obhájce, který bude prosazovat jeho zájmy, může se s ním radit v průběhu řízení a mluvit s ním bez přítomnosti dalších osob.