Rozhodli jste se podnikat? Na co si dát pozor v úplných začátcích? V tomto článku se zaměříme na to, jak postupovat při ohlašování živnosti.

Řeč tedy bude o živnostech ohlašovacích, kam patří živnosti řemeslné, vázané a volné. Provozování prvních dvou je podmíněno určitou odbornou způsobilostí, zatímco u volné živnosti není podmínka odborné způsobilosti stanovena. Vedle ohlašovacích živností existují také živnosti koncesované, které jsou provozovány na základě rozhodnutí správního orgánu. Seznam a zařazení konkrétních živností najdeme v přílohách živnostenského zákona (viz níže).

 

Nyní už ale zpátky k samotnému ohlašování živnosti. Fyzická i právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna tento záměr ohlásit na živnostenském úřadě. Fyzická osoba v ohlášení uvede všechny potřebné osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • adresu
  • datum narození
  • rodné číslo
  • státní občanství
  • místo narození

 

Pokud má být živnost provozována prostřednictvím odpovědného zástupce, je potřeba uvést všechny tyto údaje i o osobě daného zástupce. Chce-li provozovatel nebo odpovědný zástupce při provozování živnosti používat titul nebo vědeckou hodnost, je zapotřebí v ohlášení uvést i tyto údaje. Dále zákon vyžaduje: 

  • uvedení adresy sídla
  • předmět podnikání
  • provozovnu (nebo provozovny), ve které bude provozování živnosti zahájeno po vzniku živnostenského oprávnění

 

Údaje o provozovnách není třeba uvádět pouze v případě, kdy se jedná o provozovnu mobilní nebo automat. Obdobné podmínky platí i pro ohlašovatele jakožto právnickou osobu. Kromě informací o společnosti je nutné uvést také příslušné informace o fyzických osobách, které jsou členy statutárního orgánu anebo jsou oprávněny zastupovat jinou právnickou osobu, která je členem statutárního orgánu dané společnosti.

 

Pozor je třeba si dát zejména na vymezení předmětu podnikání, který je nutno vymezit s dostatečnou přesností a jednoznačností. U ohlašování řemeslných a vázaných živností musí být předmět vymezen v úplném nebo alespoň částečném souladu s přílohami č. 1 a 2 k živnostenskému zákonu, kde nalezneme úplný (taxativní) výčet živností, které do těchto kategorií spadají. U živností volných musí ohlašovatel uvést obory činnosti, které bude v rámci svého podnikání vykonávat. Konkrétní předmět podnikání musí být následně ohlášen v souladu s názvem oboru činnosti, který je uvedený v příloze č. 4 živnostenského zákona.

 

Vedle těchto základních náležitostí, které musí každé ohlášení splňovat, je nezbytné také přiložit doklady prokazující odbornou způsobilost, doklad prokazující právní důvod k využívání prostor, kde je umístěno sídlo, prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce či doklad o zaplacení správního poplatku. Ohlašovatel není povinen tyto údaje uvést pouze v případě, jsou-li veřejně dohledatelné a zjistitelné např. v základních registrech či katastru nemovitostí.  Některé další podmínky zákon stanovuje také pro zahraniční osoby, které chtějí na území České republiky podnikat.

 

Pokud jsou splněny všechny náležitosti a podmínky, které zákon pro ohlášení živnosti vyžaduje, živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a podnikateli vydá výpis.