Jak správně vypořádat majetek zaniklé společnosti?

Likvidace společnosti představuje právní postup vedoucí k ukončení podnikání obchodní korporace, tedy ke zrušení a zániku podniku.

 

Hlavním účelem zrušení společnosti (likvidace obchodní společnosti) je vyjasnění majetkových poměrů společnosti a vypořádání jejích majetkových vztahů, které povede k zániku společnosti a jejímu výmazu z obchodního rejstříku, a tedy k žádoucímu ukončení podnikání.

 

Vstupem společnosti do likvidace končí aktivní obchodní činnost takové společnosti a veškeré úkony směřují pouze k vypořádání aktiv a pasiv likvidované firmy a k jejímu následnému zrušení a zániku.

 

Zahájení likvidace - co je třeba? 

Rozhodnutí o likvidaci podniku je náročný a také formalistický proces. K zahájení likvidace je potřeba: 

  • rozhodnutí valné hromady (či jiného nejvyššího orgánu dle formy společnosti) o vstupu společnosti do likvidace ve formě notářského zápisu,
  • jmenování likvidátora a jeho zápis do obchodního rejstříku (včetně určení jeho odměny),
  • oznámení o vstupu společnosti do likvidace a zveřejnění v Obchodním věstníku,
  • sestavení zahajovací likvidační účetní rozvahy.

 

V průběhu likvidace společnosti je třeba zpeněžit majetek potřebný k uspokojení peněžitých dluhů společnosti, tzv. likvidační podstatu. Za tímto účelem likvidátor zejména prodává jednotlivé věci společnosti a uplatňuje její pohledávky. Likvidátor je povinen usilovat o uspokojení všech pohledávek společnosti, včetně doposud neuplatněných nároků u třetích osob i členů volených orgánů společností.

 

Skončení likvidace - co musíme zajistit?

A) Konečná zpráva likvidátora

Likvidace může být ukončena, jakmile dojde k vypořádání všech právních a finančních vztahů společnosti. O průběhu likvidace vyhotoví likvidátor konečnou zprávu likvidátora, a jestliže majetek společnosti zůstal na bázi aktiv, vyhotoví také návrh na použití likvidačního zůstatku.

 

B) Účetní závěrka

K témuž dni, kdy je zpracována konečná zpráva likvidátora, tak se také vyhotovuje účetní závěrka.

 

C) Oznámení finančnímu úřadu

Do 15 dnů ode dne zpracování návrhu na použití likvidačního zůstatku, tedy po skončení likvidace, je likvidovaná společnost také povinna podat řádné daňové přiznání. Toto musí učinit ještě před výmazem z obchodního rejstříku, s tím musí totiž správce daně vyjádřit svůj souhlas.

 

Zánik společnosti

Do třiceti dnů od skončení likvidace je likvidátor povinen podat návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku. Výmazem společnosti z obchodního rejstříku společnost zaniká.