Nárok na rodičovský příspěvek od státu.

Kdy mám nárok na příspěvek?

Nárok na rodičovský příspěvek máte, pokud jste po celý kalendářní měsíc, celý den a řádně pečovali o nejmladší dítě v rodině. Nárok na příspěvek máte nejdéle do věku 4 let Vašeho nejmladšího dítěte. 

 

Nárok na příspěvek Vám trvá nejdéle do doby, kdy vám byla na příspěvku vyplacena celá jeho částka. Částka činí obecně 220 000 Kč. Pokud vychováváte současně více nejmladších dětí v rodině (dvojčata, vícerčata), máte nárok na příspěvek ve výši 1,5 násobku částky 220 000 Kč.

 

O kolik peněz můžu žádat?

Pro určení, zda Vám příspěvek přísluší a stanovení jeho výše je rozhodující výše Vašeho denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem dítěte nebo převzetím dítěte do péče.

 

Pokud Vám vznikl nárok na rodičovský příspěvek, máte právo zvolit si výši částky, která vám bude měsíčně vyplácena. Můžete si zvolit buď měsíční částku ve výši 7 600 Kč nebo částku převyšující 7 600 Kč za měsíc. Částku převyšující 7 600 Kč za měsíc si můžete zvolit, pokud je Váš denní vyměřovací základ (nebo vyměřovací základ druhého rodiče) k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % měsíčního 30 násobku denního vyměřovacího základu a převyšuje 7 600 Kč. Vaše zvolená výše měsíčního příspěvku nesmí převyšovat 70 % 30 násobku denního vyměřovacího základu za měsíc. Pokud je možno u Vás a druhého rodiče dítěte denní vyměřovací základ stanovit ke dni narození dítěte, pak stát vychází z toho denního vyměřovacího základu, který je vyšší. 

 

Jako rodič dítěte, který má nárok na rodičovský příspěvek, si můžete zvolit vyplácet i kombinace 1,5 násobku částek výše uvedených, tedy do 7 600 Kč a nad 7 600 Kč, pokud jsou nejmladšími dětmi ve Vaší rodině vícerčata. Maximální výše příspěvku za měsíc nesmí přesáhnout 1,5 násobek ze 70 % 30 násobku vašeho denního vyměřovacího základu. 

 

Kdy se může hodnota příspěvku změnit?

Pokud se u Vás změní okolnosti, na základě kterých se určuje výše rodičovského příspěvku, částka je stanovena podle nových podmínek od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy ke změně důležitých okolností došlo. Volbu výše měsíčního příspěvku provádíte poté, co uplatníte svůj nárok u příslušného orgánu. Volbu výše příspěvku můžete časem změnit, ale nejdříve po uplynutí 3 kalendářních měsíců, po které Vám byl příspěvek vyplácen. Stejné podmínky platí také, pokud časem místo Vás uplatní nárok druhý rodič dítěte.

 

Pokud po odečtení kompletní částky příspěvku za aktuální kalendářní měsíc a všech částek, které Vám byly vyplaceny, zbývá vyplatit částku, která je nižší než částka, kterou jste si určili měsíčně k výplatě, vyplatí se Vám zbývající částka spolu s částkou, která se Vám má za dané období zaslat. 

 

Pokud jste čerpal na nejmladší dítě v rodině obdobnou částku, ale v jiném státě, odečte Vám stát od částky 220 000 Kč částku na Vaše dítě vyplacenou cizím státem.

 

Kdy zaniká nárok na rodičovský příspěvek?

Nárok na příspěvek Vám zaniká posledním dnem kalendářního měsíce, který předcházel měsíci, ve kterém se stalo Vašim nejmladším dítětem jiné dítě. To platí také, pokud nebyla vyčerpána celková částka ve výši 220 000 Kč. Pokud Vám nárok na rodičovský příspěvek zanikl proto, že se nejmladším dítětem v rodině stalo jiné dítě, náleží Vám příspěvek v kalendářním měsíci, ve kterém Vám vznikl nárok ve výši, která Vám náleží za péči o nejmladší dítě v rodině. Pokud jste jako oba rodiče dítěte v kalendářním měsíci pečovali o totéž dítě a každý splňujete podmínky pro vznik nároku na rodičovský příspěvek po určitou část měsíce, náleží příspěvek Vám nebo druhému rodiči, podle toho, co si určíte dohodou. Pokud se na tom, komu bude příspěvek vyplácen nedohodnete, určí jednoho z Vás krajská pobočka Úřadu práce, která o přiznání rodičovského příspěvku rozhoduje.

 

Pokud by bylo Vaše dítě svěřeno soudem do pěstounské péče na přechodnou dobu jiné osobě jako pěstounovi, nárok na příspěvek Vám jako rodiči nevzniká.