Koho najdete v registru? A jaké údaje z něj o poskytovatelích můžete zjistit?

Registr poskytovatelů socíálních služeb

Tento registr je veden příslušným krajským úřadem. Do registru se zapisují poskytovatelé sociálních služeb, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci. Také se do registru zapisují právnické nebo fyzické osoby, které jsou usazeny v členském státě Evropské unie a poskytují sociální služby dočasně a ojediněle. Tyto osoby pro zápis musí prokázat, že jsou státními příslušníky Evropské unie nebo v ní mají sídlo a jsou držiteli oprávnění k této činnosti dle právních předpisů jiného členského státu Evropské unie. Povinnost zápisu do registru mají také poskytovatelé sociálních služeb ve zdravotnických zařízení ústavní péče, ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízení hospicového typu nebo v dětských domovech.

 

Registr je veden v listinné a elektronické podobě. Krajský úřad je správcem listinné podoby registru a zpracovatelem jeho podoby elektronické.

 

Co je obsahem registru?

  • IČO, číselné označené sociální služby, informace o výsledku inspekce a výsledku kontroly plnění podmínek registrace
  • údaje o kapacitě, materiální, technické a personální zabezpečení zařízení
  • údaje o poskytování základních a fakultativních činností a financování jednotlivých sociálních služeb u jednotlivých poskytovatelů
  • údaje o žadatelích
  • údaje o osobách, kterým byla a je služba poskytována
  • údaje o osobách, se kterými nemohl poskytovatel sociálních služeb uzavřít smlouvy o poskytnutí sociálních služeb
  • údaje o počtu osob, u kterých byla použita opatření, která omezují pohyb těchto osob a četnost použití těchto prostředků

 

Poskytovatel sociálních služeb má ze zákona povinnost sdělit krajskému úřadu výše uvedené údaje prostřednictvím elektronického systému na příslušném formuláři do 30. 6. za období předchozího kalendářního roku.

 

Údaje o výši dotace, která byla poskytovateli sociálních služeb poskytnuta na jednotlivé sociální služby v kalendářním roce, mají krajské úřady nebo Ministerstvo sociálních věcí povinnost zapsat do registru do 30. 4 daného rozpočtového roku.

 

Úkolem krajského úřadu je kontrolovat správnost a úplnost údajů zapsaných v registru poskytovatelů.

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí je správcem elektronického registru. Jeho úkolem je zajišťovat na vlastní náklady počítačový program a bezplatně tento program poskytovat krajským úřadům, včetně všech aktualizací.

 

Poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru, mají povinnost sdělit registrujícímu orgánu na základě jeho žádosti údaje o počtu osob, kterým poskytují a poskytnou služby, informace o charakteru snížené soběstačnosti těchto osob a potřebách péče. Dle zákona mají poskytovatelé lhůtu 8 dnů od doručení žádosti ke sdělení daných údajů, pokud není určena lhůta delší.

 

Registr je veřejný seznam v části, která se týká výsledků inspekce a údajů o poskytovatelích služeb, mimo údajů o narození fyzických osob, míst azylových zařízení, intervenčních center nebo zařízení pro krizovou pomoc, ve kterých poskytovatelé poskytují sociální služby. V k veřejné části registru musí mít občané dle zákona veřejný přístup přes informační portál veřejné správy. Žadateli pořídí příslušný orgán také z veřejné části výpis nebo opis.