Jaké jsou jejich kompetence a postavení, kolik jich máme, pod koho spadají, a co vlastně dělají, když je epidemie?

Zjednodušeně řečeno: hygienické stanice zabraňují šíření nemocí. Tohoto dosahují zkoumáním účinků jednotlivých složek životního a pracovního prostředí, zkoumáním vlivu pracovních a životních podmínek na zdraví člověka a společnost a vypracováváním zásad, které omezují rizika poškození zdraví. Jejich důležitou funkci  můžeme pocítit především v těchto temných časech pandemie koronaviru. 

 

Pro tento účel byly Ministrestvem zdravotnictví zřízeny jako správní orgány krajské hygienické stanice, které jsou jím řízeny a kontrolovány. Jde o orgány ochrany veřejného zdraví spolu s jednotnými ministerstvy a krajskými úřady. V ČR existuje 14 krajských hygienických stanic, a to pro každý kraj jeden plus jeden pro hlavní město Prahu. Jsou účetními jednotkami a v jejich čele stojí jejich ředitel. 

 

Odbornou činnost Krajských hygienických stanic zajišťují na svém vlastním území její jednotlivé odbory, kterými jsou:

 1. odbor protiepidemický, 
 2. odbor hygieny obecné a komunální,
 3. odbor hygieny práce,
 4. odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání,
 5. odbor hygieny dětí a mladistvých.

 

Každý odbor se tedy věnuje své vlastní činnosti, přičemž:

 • odbor protiepidemický plní úkoly státní správy v ochraně veřejného zdraví, včetně státního zdravotního dozoru v rozsahu oboru epidemiologie,
 • odbor hygieny obecné a komunální zajišťuje např. zásobování pitnou vodou či pohřební služby,
 • odbor hygieny práce se zabývá posuzováním práce a jejích vlivů na zdraví zaměstnance v rámci běžného a preventivního dozoru,
 • odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání zajišťuje odběry vzorků potravin a stěrů z pracovního prostředí za účelem ověření jejich zdravotní nezávadnosti a zjišťování příčin poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin,
 • odbor hygieny dětí a mladistvých směrňuje a kontroluje dodržování zdravých životních podmínek v zařízeních pro výchovu, vzdělávání a zotavení dětí a mladistvých.

 

V souvislosti s pandemií koronaviru zajišťuje svou činností ochranu veřejného zdraví odbor protiepidemický, do jehož kompetence patří hlavně:

 • stanovit protiepidemická opatření,
 • provádět epidemiologické šetření,
 • provádět hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva a podílet se na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek; iniciovat a podílet se na tvorbě, řízení a kontrole programů ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik,
 • podílet se na úkolech integrovaného záchranného systému; zpracovávat ve spolupráci s krajem a složkami integrovaného záchranného systému pandemický plán kraje, který stanoví opatření směřující k redukci dopadů pandemie infekčního onemocnění pro obyvatelstvo kraje,
 • vykonávat státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropských společenství.