Co je to hygiena práce a jaké jsou její požadavky?

Hygiena práce se obecně zaměřuje na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a projevuje se v těchto oblastech:

  • ochrana zdraví při práci
  • hygiena výživy a předmětů běžného užívání
  • obecná a komunální hygiena
  • hygiena dětí a mladistvých
  • epidemiologie

 

Kontrolu takových oblastí provádí Krajská hygienická stanice a zároveň zastává funkci státního zdravotního dozoru.

 

Dle zákona má zaměstnavatel povinnost provést hodnocení faktorů, které mají vliv na pracovní prostředí, a zařadit je do příslušných kategorií, které se rozdělují podle zátěže na tyto čtyři stupně:

  1. stupeň zátěže - minimální zdravotní riziko (faktor ovlivňující zdraví zaměstnanců je minimální nebo se vůbec nevyskytuje)
  2. stupeň zátěže - únosná míra zdravotního rizika (riziko vlivu zátěže na zdraví zaměstnance je únosné a nepřekračuje limity, které jsou zákonem stanoveny)
  3. stupeň zátěže - významná míra zdravotního rizika (stupeň zátěže již překračuje povolené limity, na pracovišti je třeba realizovat náhradní technické a organizační opatření a je zde možnost výskytu nemocí z povolání nebo může docházet k ohrožení zaměstnance nemocí z povolání)
  4. stupeň zátěže - vysoká míra zdravotního rizika (vysoce překračuje stanovené limity, častěji tak dochází k nemoci z povolání a je třeba na pracovišti dodržovat preventivní opatření)

 

Mezi požadavky na provedení pracoviště, které může Krajská hygienická stanice po zaměstnavateli žádat, patří například limity prachu, odvětrávání, sanitární vybavenost, osvětlení, dodržování pitného režimu aj.

 

Dodržování takových požadavků se týká všech podnikatelských subjektů, zvláště firem s 3. a 4. stupněm zátěže, kde dochází k častějším a přísnějším kontrolám.