Vycházky pojištěnce v době dočasné pracovní neschopnosti a dodržování léčebného režimu.

Dočasná pracovní neschopnost je podle zákona o nemocenském pojištění stav, při kterém není pojištěnec pro poruchu zdraví nebo i jiné uvedené důvody dle zákona schopen vykonávat pojištěnou činnost, pokud trvá taková porucha déle než 180 kalendářních dnů nebo i jinou než dosud pojištěnou činnost. O dočasnou pracovní neschopnost se jedná také, pokud z výše uvedených důvodů není pojištěnec schopen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání, pokud porucha vznikla v ochranné lhůtě nebo trvá po skončení dosavadní pojištěné činnosti, a to i pokud není pojištěnec uchazečem o zaměstnání. O dočasnou pracovní neschopnost se nejedná, pokud dochází k ošetřování pojištěnce v nočním sanatoriu, u pojištěnce probíhá detoxikace z návykových látek a alkoholu, vyjma, pokud si stav intoxikace pojištěnec nepřivodil zaviněně nebo pokud u pojištěnce probíhá zdravotní péče z kosmetických či estetických důvodů na základě jeho vlastního zájmu (plastické operace a zkrášlovací procedury).

 

Léčebný režim v době dočasné pracovní neschopnosti stanoví ošetřující lékař, přičemž tento léčebný režim může ošetřující lékař měnit s ohledem na zdravotní stav pojištěnce.

 

Základní povinností pojištěnce je dodržovat léčebný režim a léčebný postup, který stanoví ošetřující lékař. Jedním z hlavních bodů tohoto léčebného režimu je dodržování povinnosti zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu, které si pojištěnec určí a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek.

 

Pojištěnec smí změnit místo pobytu pouze s předchozím souhlasem ošetřujícího lékaře. Pokud pojištěnec žije v cizině, pak je nutný písemný předchozí souhlas příslušného orgánu správy sociálního zabezpečení.

 

Ošetřující lékař pojištěnci v průběhu dočasné pracovní neschopnosti může změnit rozsah a dobu vycházek. Změnu vycházek může navrhnout pojištěnec, o změně vycházek také může rozhodnout sám ošetřující lékař dle vlastního uvážení. O změně místa pobytu rozhoduje ošetřující lékař pouze na základě žádosti pojištěnce.

 

Pokud změnu vycházek nebo změnu místa pobytu ošetřující lékař nepovolí, vydá rozhodnutí o nepovolení pouze na základě žádosti pojištěnce. Ošetřující lékař stanoví vycházky vždy v rozsahu maximálně 6 hodin denně v časovém rozmezí 7:00 - 19:00 hodin. Dobu vycházek lze stanovit pevně (například od 8:00 – 10:00 a 14:00 – 16:00), ošetřující lékař také nemusí pojištěnci stanovit s ohledem na jeho špatný zdravotní stav vycházky žádné. Další možností je, že ošetřující lékař povolí pojištěnci vycházky „kdykoliv“. Jedná se však o specifické situace (například o onkologicky nemocné pacienty, pacienty trpící vážnými psychickými problémy), kdy si pojištěnec volí vycházky sám dle svého aktuálního zdravotního stavu. Tento režim vycházek je však možno pojištěnci povolit pouze s předchozím souhlasem příslušného orgánu nemocenského pojištění na dobu maximálně 3 měsíce s možností opakovaného prodloužení.

 

Kontrolovat dodržování povinností ze strany pojištěnce má právo jak zaměstnavatel (1. – 14. den dočasné pracovní neschopnosti), tak správa sociálního zabezpečení (15. den dočasné pracovní neschopnosti a dny následující). Kontrolovat pojištěnce mohou namátkou nebo na základě podnětu ošetřujícího lékaře. Kontrola pojištěnce může probíhat také opakovaně, a to i ve dnech pracovního klidu, v ranních i večerních hodinách.

 

Pojištěnci, který poruší svou povinnost zdržovat se v místě pobytu a povinnost dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek, může být krácena nebo odňata nemocenská v maximální době 100 dnů ode dne, kdy svou povinnost porušil, krácena či odňata může být nemocenská také za neposkytnutí součinnosti v době prováděné kontroly. Pojištěnec může být také vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání, zaměstnavatel má rovněž právo dát takovému zaměstnanci výpověď z pracovního poměru či mu krátit náhradu mzdy.