S jakými osobními doklady mohu cestovat mezi státy a kde mi stačí pouze občanský průkaz?

Cestovní doklad je dle zákona veřejná listina, která opravňuje občana k překračování státních hranic České republiky přes hraniční přechod. Cestovní doklady jsou vydávány příslušnými orgány státu pro občany státu, kteří si o něj zažádali.

 

Cestovní doklady musejí mít určité náležitosti, které prokazují identitu dané osoby. Mezi povinné náležitosti zveřejněné na cestovním dokladu patří jméno a příjmení vlastníka, rodné číslo, státní příslušnost, podpis vlastníka dokladu a fotografie, na které je vlastník vyobrazen. Některé z cestovních dokladů obsahují strojově čitelné údaje a nosič dat, díky kterým se uchovávají tyto údaje obsažené na cestovním dokladu. Vzhledem k informacím a fotografii je kontrola při přechodu hranic provedena zcela bez problémů. Tato kontrola není povinná, avšak v rámci některých států, například těch, které nespadají do Evropské unie, se stále provádí. Osoba, která hranice přechází je povinna tuto kontrolu strpět a doklady na vyžádání předložit. V rámci států Evropské unie a států, které se přidaly do tzv. Schengenského prostoru je cestování zlehčeno. Vzhledem k náležitostem cestovních dokladů, které jsou shodné s náležitostmi občanského průkazu, je pro překročení vnějších hranic státu v tomto prostoru dostačující mít pouze tento doklad prokazující identitu.

 

Cestovních dokladů rozlišujeme podle zákona pět druhů. Nejznámějším je samozřejmě cestovní pas a diplomatický pas. Cestovní pas je vydán na žádost kterémukoliv občanu České republiky. Jedná se sice o osobní doklad totožnosti, avšak cestovní pas je majetkem České republiky a může být kdykoliv odebrán. Cestovní pas se vydává s dobou platnosti deseti let, pokud je ale občan mladší patnácti let, je mu vydáván pouze na dobu pěti let.

 

Oproti cestovnímu pasu je zde diplomatický pas, který lze vydat pouze určitému okruhu osob. Tyto konkrétní osoby jsou uvedeny v zákoně a jedná se například o prezidenta republiky, členy vlády, soudce Ústavního soudu aj. Diplomatický pas vydává Ministerstvo zahraničních věcí, diplomaté jím prokazují svoji imunitu před trestním stíháním v dané zemi, kde diplomat působí. Pokud se diplomat z dané země vrátí a nebude nadále tuto funkci v zemi vykonávat, diplomatický pas se musí vrátit zpět ministerstvu.

 

Mezi cestovní doklady se ale řadí také služební pas, který se vydává jen pro vymezený okruh osob. Tento služební pas je možné využít pouze, jedná-li se o služební cestu do zahraničí.

Jiným cestovním dokladem je dále cestovní průkaz, který se vydává pouze v odůvodněných případech. Takovým případem je např. ztráta cestovního dokladu s tím, že občan nemá jiný doklad prokazující identitu. Cestovní doklad lze vydat pouze k jednotlivé cestě a na dobu platnosti nejvýše šest měsíců. Méně známými jsou pak cestovní doklady jako náhradní cestovní doklad Evropské unie a jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána (např. občanský průkaz v rámci Schengenského prostoru).