Za jakých podmínek vám může být jako cizincům odepřen vstup na naše území?

Jste cizinci, míříte do České republiky, ale nehrozí, že Vám bude odepřeno vstoupit na území státu? 

 

Kdy může být odepřen vstup do cizího státu?

Pokud jste cizinci, může Vám být odepřen vstup na území České republiky, pokud nemáte platný cestovní doklad nebo předložíte doklad padělaný či pozměněný. To platí také, pokud  předložíte pozměněné nebo padělané vízum nebo povolení k pobytu na našem území.

 

Jako cizincům Vám bude odepřen vstup na území rovněž, pokud nepředložíte vízum nebo povolení k trvalému pobytu, samozřejmě pouze za předpokladu, že jste cizinci, kteří mají vízovou povinnost.

 

Vstup by se Vám jako cizincům odepřel také, pokud nepředložíte doklady prokazující účel a zabezpečení podmínek Vašeho pobytu. Stejné podmínky se uplatní také, pokud byste neměli dostatek prostředků k pobytu a k vycestování z České republiky.

 

Pokud jste vedeni v registru jako tzv. nežádoucí osoby, byl by Vám vstup na území také odepřen. Nežádoucí osobou je osoba, které nemůže být umožněn vstup na naše území z důvodu bezpečnostního rizika, ohrožení veřejného pořádku a veřejného zdraví na našem území. Pokud byste v registru byli vedeni jako nežádoucí osoby, vstup by Vám odepřen nebyl, pokud jste vpuštěni na území pouze za účelem pobytu na území České republiky.

 

Vstup by Vám byl jako cizincům odepřen rovněž, pokud by existovalo důvodné nebezpečí, že by Vaše přítomnost na území při pobytu ohrozila bezpečnost státu, závažným způsobem narušila veřejný pořádek nebo ohrozila mezinárodní vztahy státu. To platí také, pokud by existovalo důvodné nebezpečí, že by jste jako cizinci mohli při pobytu na území jiného členského státu ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit mezinárodní vztahy smluvních států.

 

Jako cizincům by Vám byl odepřen vstup na naše území, pokud byste nesplňovali požadavky opatření Ministerstva zdravotnictví před zavlečením infekčního onemocnění.

 

Pokud jste občany Evropské unie, policie Vám vstup na území odepře, pokud máte neplatný cestovní doklad, padělaný nebo pozměněný doklad o povolení k pobytu nebo hrozí zavlečení infekčního onemocnění. Policisté by Vám odepřeli vstup na naše území také, pokud by hrozilo důvodné nebezpečí, že ohrozíte bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušíte veřejný pořádek nebo jste zapsáni v evidenci nežádoucích osob. Pokud jste občany Evropské unie a jste zapsáni v evidenci nežádoucích osob, příslušný orgán státu, který Vás do evidence zapsal, poskytne České republice informaci, zda nebezpečí stále trvá. O odepření vstupu vydá policie rozhodnutí.

 

Pokud jste rodinnými příslušníky občanů Evropské unie, ale sami nejste jejím občanem, kromě výše uvedených důvodů Vám policie vstup odepře také, pokud existuje nebezpečí, že ohrozíte bezpečnost jiného smluvního státu nebo závažným způsobem narušíte veřejný pořádek. Pokud jste jako nežádoucí osoby zařazené v informačním systému smluvních státu, policie Vám vstup rovněž odepře, pokud příslušný orgán státu, který Vás do systému nežádoucích osob zapsal, potvrdí, že nebezpečí stále trvá. O odepření vstupu vydá policie rozhodnutí. O odepření vstupu vydá policie také rozhodnutí, pokud je Vám jako cizincům vstup odepřen z důvodu nebezpečí zavlečení infekčního onemocnění.

 

Policie rozhodnutí o odepření vstupu cizince nevydá, pokud je důvodem odepření vstupu pravomocný rozsudek soudu o vyhoštění z území České republiky. Pokud Vám byl jako cizincům odepřen vstup na naše území, máte povinnost bez zbytečného odkladu vycestovat zpět do zahraničí.

 

Pokud Vám byl vstup odepřen na letišti a nelze z něj neprodleně odcestovat zpět do zahraničí, policie Vás dopraví na jiné mezinárodní letiště. Pokud Vás policie nemůže dopravit na jiné mezinárodní letiště a na letišti se nachází místnost pro osoby, kterým byl na území odepřen vstup, zajistí policie dopravu na jiné vhodné mezinárodní letiště, ve kterém tato místnost je, a ze kterého budete dopraveni zpět od zahraničí. Jako cizinci máte právo setrvat na území České republiky po dobu nezbytně nutnou. Tato doba se nepovažuje za pobyt na území České republiky. Povinnost vycestovat nemáte, pokud jsou bezprostředně ohroženy Vaše životy nebo došlo k náhlému onemocnění. Tuto povinnost také nemáte, pokud by Vám neposkytnutí neodkladné zdravotnické péče mohlo způsobit trvalé chorobné změny. Z území nemusíte vycestovat, pokud potřebujete poskytnout zdravotní péči v souvislosti s porodem dítěte. Až pominou uvedené důvody, je Vás policie povinna dopravit na hraniční přechod.