Za jakých podmínek mohou Vaši příbuzní, kteří pocházejí z ciziny, získat povolení k dlouhodobému pobytu na našem území?

Jste cizincem s povoleným pobytem na našem území nebo azylantem. Kterým osobám může být uděleno povolení  za účelem společného soužití rodiny?

 

Dlouhodobý pobyt společného soužití rodiny

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území mohou podat pouze zákonem stanovené osoby. Pokud jste cizinci, kteří mají povolený pobyt na našem území, může podat žádost Váš manžel nebo manželka. To platí také, pokud jste azylanti a Vaše manželství vzniklo před Vaším vstupem na naše území.

 

Pokud jste cizinci, kteří mají na našem území trvalý pobyt, může žádost podat také Vaše nezletilé dítě nebo zletilé nezaopatřené dítě. To platí také, pokud jde o dítě Vašeho manžela nebo manželky, pokud má na našem území trvalý pobyt. Stejná pravidla platí také, pokud jste azylanti. Žadatelem může být také nezletilý cizinec, který Vám byl svěřen, případně svěřen Vašemu manželovi nebo manželce do náhradní péče. Stejné podmínky platí, pokud bylo dítě osvojeno nebo jste dítěti poručníkem. Nutnou podmínkou je, že péče o nezletilého bude probíhat v České republice.

 

Kdo dále může žádost podat?

Osobou, která může podat žádost je dle zákona také osamělý cizinec starší 65 let, pokud je tato osoba vašim příbuzným. Bez ohledu na věk je k žádosti oprávněna osoba, která se o sebe ze zdravotních důvodů nedokáže sama postarat a tato překážka odpadne, pokud s Vámi začne žít a jste jejím rodičem nebo dítětem. Pokud jste rodiče případně jiní příbuzní nezletilého azylanta, můžete také žádat o povolení.

 

Pokud jste azylanti, jsou Váš manžel nebo Vaše manželka k žádosti oprávněni, pokud Vám byl povolen dlouhodobý pobyt, který trvá na území České republiky alespoň dva roky.

 

Žádost může podat také žadatel, který před vstupem na naše území pobýval na území členského státu jako rodinný příslušník držitele povolení k dlouhodobého pobytu k zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci. To platí také, pokud se jedná o držitele povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem. Žádost musíte uvedené osoby podat ve lhůtě 90 dnů ode dne vstupu na naše území.

 

Kde žádost podat?

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny podávají uvedené osoby na zastupitelském úřadu. V průběhu pobytu na území na základě vydaného víza k pobytu nad 90 dnů nebo na povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za jiným účelem, mohou osoby podat žádost o povolení k dlouhodobému pobytu také na ministerstvu. Žádost nelze na ministerstvu podat, pokud osoby na území pobývají na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území po dobu kratší než 6 měsíců nebo na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání.

 

Povolení nelze žadateli vydat, pokud jste manželem žadatele a na našem území pobýváte již s jinou manželkou.

 

Co vše je k žádosti potřeba?

Zákon výslovně stanoví náležitosti takové žádosti. K žádosti musí být přiložen doklad, který potvrzuje příbuzenský vztah žadatele k Vám. Případně musí žadatel jiným věrohodným způsobem tuto skutečnost doložit. U dětí musí být přiložen souhlas rodičů, zákonných zástupců nebo poručníků s takovým pobytem dítěte. To neplatí, pokud za dítě tyto osoby podaly samy žádost nebo s dítětem na našem území pobývají na základě dlouhodobého víza nebo pobytu za jiným účelem. Žadatel také předloží doklad stvrzující měsíční příjmy rodiny po sloučení a prokáže, že nebude nižší než součet částek životního minima nebo normativní částky nákladů na bydlení.

 

Žadatel, který pobýval na území jiného členského státu jako rodinný příslušník držitele modré karty nebo držitele povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem, je dále povinen předložit doklad o oprávnění k pobytu, který mu jako rodinnému příslušníkovi držitele modré karty nebo držitele povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydal jiný členský stát.

 

Pokud jste azylanti a žádost je ze strany žadatele podána do tří měsíců od právní moci rozhodnutí o udělení azylu, předloží žadatel cestovní doklad a svou fotografii. Současně je povinen prokázat příbuzenství k Vám.