Podívejte se na to, kdy se ho můžete dopustit i Vy.

Zákon stanoví, že kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

 

Dané ustanovení chrání pouze jednotlivce, neposkytuje ochranu kolektivu, institucím, úřadům či právnickým osobám, a nezáleží na tom, zda osoba, jejíž vážnost mohla být ohrožena, si toho byla nebo mohla být vědoma.

 

Sdělení nepravdivého údaje je uvedení skutečnosti o jiném, která je v rozporu se skutečností. Postačí, aby tato nepravdivá informace byla sdělena pouze jedné osobě rozdílné od pomlouvaného, a to za předpokladu, že taková zpráva je způsobilá značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů. Sdělení může být ústně, písemně, prostřednictvím internetu či jinak. Je nutné, aby se jednalo o sdělení údaje nepravdivého – proto sdělení pravdivých skutečností s cílem ohrozit vážnost jiného není pomluvou.

 

Zákon uvádí příklady možného ohrožení vážnosti, kterým je např. poškození v zaměstnání – tím se má na mysli např. možnost přeřazení na nižší či méně odpovědnou funkci, možnost výpovědi apod. Narušení rodinných vztahů – možnost vážných rozporů mezi manžely, jež mohou vést až k rozvratu manželství, závažné narušení vztahů mezi rodiči a dětmi apod. Jinou vážnou újmou může být újma, za kterou může být považováno ohrožení politické kariéry, větší odliv zákazníků nebo ztráta větší zakázky při podnikání.

 

Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený výše tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

 

Trestný čin křivého obvinění je naopak činnost pachatele, který lživě obviní jiného z trestného činu, což může být podkladem k trestnímu stíhání nevinné osoby. Může to být i vyhotovení a odeslání dopisu, jehož obsah zakládá trestný čin s uvedením nevinné osoby jako pisatele.

 

Pomluva s méně závažnými důsledky může splňovat znaky pomluvy dle přestupkového zákona, za který hrozí pokuta až ve výši 10 000,- Kč, případně 15 000,- pokud je přestupek spáchán opakovaně.

 

Pokud dané jednání nenaplní skutkovou podstatu trestného činu ani přestupku, je ještě možnost ochrany v občanskoprávním řízení.