Je rozdíl mezi veřejným seznamem a rejstříkem? Co je co a jak poznat veřejný seznam?

S termínem veřejný seznam jste se již jistojistě setkali. Mohlo to být například při zápisu nemovitosti do katastru nemovitostí, při koupi pozemku nebo auta, při zakládání společnosti. Zde se ale setkáváme s dvojitým užíváním pojmu veřejný seznam. Občanský zákoník totiž definuje dvě veřejné evidence, a to konkrétně veřejný seznam a veřejný rejstřík. Rozdíl mezi nimi je v tom, co evidují. Veřejné seznamy se váží k evidenci věcí a práv k nim (např. věcná práva, právo užívání nebo omezení způsobu a rozsahu užívání atp.). Veřejné rejstříky oproti tomu slouží k evidenci osob, ať už fyzických tak právnických.

 

Veřejný seznam má poznávací znamení. Je to výslovně takový seznam, který za veřejný zákon výslovně označí. Jsou ale také jiné způsoby, jak jej poznat. Ne proto, že obsahuje označení veřejný. Ne vždy je pravidlem, že veřejný seznam je veřejnosti přístupný. Poznávacím znamením veřejného seznamu je to, že je zřízen zákonem ve veřejném zájmu, to znamená, že ho vede orgán veřejné moci. Má tzv. materiální publicitu, což znamená, „co je psáno, to je dáno“, a formální publicitu, která prokazuje, že údaje jsou volně přístupné komukoliv, aniž by prokazoval nějaký právní zájem na věci. Nemusí být samozřejmě uveřejněno úplně vše a je možné, že některý úsek veřejného seznamu k nahlédnutí bude zpoplatněn. Jistě znáte zásadu „neznalost zápisu ve veřejném seznamu neomlouvá.“. Právě tato zásada se pojí s veřejným seznamem, kdy představuje každého povinnost veřejné seznamy znát a určitým způsobem s nimi být spojen. Například právě při koupi nemovitosti – je důležité se podívat do katastru nemovitostí, jakožto veřejného seznamu, jak je pozemek opravdu veliký, kdo je opravdový vlastník, zda jsou tam nějaká práva k němu aj. K této zásadě se dále pojí také jistota osoby, která do něj nahlíží, že údaj v něm zapsaný je správný, a naopak údaj z něj smazaný, již neexistuje.

 

Mezi veřejné seznamy patří již zmíněný Katastr nemovitostí, nebo například Letecký rejstřík, Plavební rejstřík, Námořní rejstřík, Rejstřík ochranných známek, Rejstřík průmyslových vzorů, Patentový rejstřík aj. Jistě jste si všimli že spousty z veřejných seznamů nesou název rejstřík, ale řadí se pod seznamy – evidují totiž věci a práva k nim, nikoliv osoby.

 

Oproti veřejným seznamům jsou tedy rejstříky, mezi které patří například Registr silničních vozidel, Evidence skutečných majitelů, Centrální registr administrativních budov, Rejstřík zástav, Seznam listin o manželském majetkovém režimu, Centrální depozitář cenných papírů a další. Z daného vyplývá, že ani rejstřík není vymezený označením v názvu. Užívá spíše pojmů evidence či seznam.