Veřejná podpora

10. října 2018  |  Tereza Pulgretová

Veřejná podpora

Jak je to vlastně s těmi dotacemi?

S podnikáním to občas může být jako na horské dráze, jednou jste dole – podruhé zas nahoře. Zvláště začátky bývají těžké, a to zejména po stránce finanční. Nabízí se zde ale možnost zažádat si o dotace, které lze využít i na vylepšení Vašeho podnikání. Z důvodu ochrany hospodářské soutěže však může být veřejná podpora poskytnuta pouze na některé záměry, tak aby nezvýhodňovala a neurčovala chod evropského trhu.


Případům, kterým je dotace od Evropské komise schválena, se říká blokové výjimky. Tyto blokové výjimky upravuje Nařízení komise EU, ve kterém jsou nastoleny všechny podmínky, které musí daný podnik splňovat, aby mu mohla být dotace schválena. Toto nařízení navíc vytváří i určité kategorie, pod které musí podnik spadat, aby dosáhl na veřejnou podporu.

Každá z kategorií má podmínky trochu jiné a je třeba si je, stejně jako obecné podmínky pro blokové výjimky, pečlivě nastudovat a bezezbytku je plnit, protože Evropská komise pravidelně a bedlivě provádí kontroly, zda je vše řádně splněno.

 

Využíváním blokových výjimek se lze vyhnout náročné a dlouhé administrativě, která souvisí s průběhem schvalovacího řízení před Evropskou komisí.

 

Samozřejmě ani tak není rozpočet pro dotace neomezený, jednotlivé kategorie blokových výjimek jsou rozličně limitovány maximální intenzitou podpory – tedy maximální částkou peněz, které můžete na daný projekt dostat. Limit je také upraven tím, jestli má dotace jít malému, střednímu nebo velkému podniku.

Kategorie blokových výjimek:

*       Regionální podpora

*       Podpora určená malým a středním podnikům

*       Podpora přístupu malých a středních podniků k financování

*       Podpora výzkumu, vývoje a inovací

*       Podpora na vzdělávání

*       Podpora pro znevýhodněné pracovníky a pracovníky se zdravotním postižením

*       Podpora na ochranu životního prostředí

*       Podpora na náhradu škod způsobených přírodními pohromami

*       Sociální podpora na dopravu obyvatel odlehlých regionů

*       Podpora na širokopásmovou infrastrukturu

*       Podpora kultury a zachování kulturního dědictví

*       Podpora na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu

*       Podpora na místní infrastrukturu

*       Podpora na regionální letiště

*       Podpora na přístavy

V případě, že projekt nezapadá ani do jedné z těchto kategorií, nemá nárok na veřejnou podporu, může ale zažádat o podporu de minimis, která neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU ani nenarušuje hospodářskou soutěž z důvodu jejího malého rozsahu. Podpora de minimis totiž nesmí přesáhnout částku 200 000 € za tři po sobě jdoucí zdaňovací období.

Slovníček pojmů

Veřejná podpora

=obecně jakákoliv podpora, většinou ale finanční, poskytována státem, nebo ze státních prostředků, obecně v EU zakázána z důvodu narušení hospodářské soutěže.

Hospodářská soutěž

=konkurence, snaha subjektů na trhu jednoho zboží nebo služeb o dosažení výhod či lepších výsledků před ostatními subjekty

Článek je založený na těchto zákonech

  • Nařízení Komise (EU) č. 651-2014 ze dne 17. června 2014, Úřední věstník EU

Porovnejte si své znalosti

Znáte základy práva?

vyzkoušet kvíz

Na našich stránkách používáme soubory cookies, a to k zajištění fungování stránek a analýzy návštěvnosti. Ukládání těchto souborů můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče.

Více o používání cookies Souhlasím