Kdy je nutné ke stavbě plotu územní rozhodnutí a stavební povolení

Dle nové právní úpravy stavebního zákona, platné od ledna 2018, není ke stavbě plotu (oplocení) nutné územní povolení, stavební povolení ani ohlášení stavby. Stavební zákon však zároveň uvádí i výjimky: pokud chceme postavit oplocení, které je vyšší než 2 m a pokud oplocení hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi či veřejným prostranstvím.

 

Co si však pod těmito pojmy jako jsou veřejně přístupné pozemní komunikace a veřejné prostranství představit? Veřejně přístupnými pozemními komunikacemi jsou mimo jiné i veřejně přístupné účelové komunikace, takže i když kolem budoucího plotu nevede přímo vyasfaltovaná silnice, stačí, když zde projíždí auta. Pokud není jisté, zda se jedná či nejedná o veřejnou komunikaci, bude vhodnější se před plánovanou stavbou plotu zeptat na místně příslušném dopravním úřadě městského úřadu, zda cesta hraničící s budoucím oplocením je nebo není veřejně přístupnou komunikací. Dopravní úřady jsou totiž zároveň speciálními stavebními úřady, které povolují stavby, jež by se mohly nějakým způsobem pozemních komunikací týkat (např. omezit dopravu na této komunikaci, nebo ohrozit bezpečnost provozu či jen do budoucna bránit v rozšíření komunikace). V případě, že budoucí oplocení bude hraničit s veřejným prostranstvím (např. náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky, apod.) je nutné si uvědomit, že o tom, zda se bude jednat o veřejné prostranství, rozhoduje skutečnost, zda je toto prostranství přístupné bez omezení veřejnosti. Může se totiž stát, že vlastníkem pozemku sice bude soukromá osoba, ale ta se může rozhodnout zpřístupnit svůj pozemek veřejnosti, a pak se tedy bude jednat o veřejné prostranství. Tento údaj se dá zjistit z katastru nemovitostí, kde je vesměs tento pozemek (pozemky) veden jako ostatní plocha.

 

Pokud si tedy při stavbě plotu nejsme přece jen jisti, zda stavba plotu bude či nebude podléhat stavebnímu povolení, je lépe se nejprve informovat na příslušném stavebním úřadě.