Jak postupovat v případě dopravní nehody?

Dopravní nehoda určitě není událost, kterou by někdo vědomě vyhledával. Lze jí tedy rozumět nezamýšlenou, nepředvídanou událost v silničním provozu. Zákon ji chápe jako událost v provozu na pozemních komunikacích, takže například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.

 

K výskytu dopravní nehody může tedy dojít jen na pozemních komunikacích, kde je provoz ovládán pravidly silničního provozu, tedy na dálnicích, silnicích, místních a účelových komunikacích. Za dopravní nehodu nebude proto považována událost s výše uvedenými znaky, která se stala např. v lese či na jiném místě.

 

Aby se jednalo o dopravní nehodu, musí dojít ke škodě, která vznikla v příčinné souvislosti s nehodou. Za škodu se považuje např. poškození dopravního prostředku, pozemní komunikace či jejího vybavení, ale i usmrcení, těžké či lehké poranění hlavy.

 

Dalším znakem dopravní nehody je vznik škody v přímé souvislosti s jízdou na pozemní komunikaci. Může se jednat o motorové či nemotorové vozidlo, které se pohybuje samovolně, či je řízeno osobou. Pokud škoda vznikne při opravě vozidla nebo při manipulaci s nákladem, nejde o dopravní nehodu.

 

Za škodu způsobenou při dopravní nehodě odpovídá ten, kdo ji zavinil – nezáleží na tom, zda nehoda byla vyšetřována policií či nikoli. Dopravní nehoda je většinou důsledkem porušení nějaké veřejnoprávní normy, proto většina dopravních nehod je přestupkem, ty nejzávažnější případy jsou trestným činem.

 

Řidič, který měl účast na dopravní nehodě, je povinen neprodleně zastavit vozidlo, zdržet se požití alkoholického nápoje a jiných návykových látek po nehodě po dobu, do kdy by to bylo na újmu zjištění, zda před jízdou nebo během jízdy požil alkoholický nápoj nebo návykovou látku, učinit opatření k zabránění vzniku škody osobám nebo věcem, pokud tato hrozí v důsledku dopravní nehody a spolupracovat při zjišťování skutkového stavu.

 

Účastníci dopravní nehody jsou povinni:

 • učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v místě dopravní nehody, například umístěním výstražného trojúhelníku
 • došlo-li ke zranění, poskytnout podle svých schopností první pomoc a ke zraněné osobě přivolat poskytovatele zdravotnické záchranné služby
 • označit místo dopravní nehody
 • umožnit obnovení provozu na pozemních komunikacích, zejména provozu vozidel hromadné dopravy osob
 • neprodleně ohlásit policii poškození pozemní komunikace, obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí, pokud k němu při dopravní nehodě došlo
 • prokázat si na požádání navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě
 • sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli, nevznikne-li povinnost ohlásit nehodu policii

 

Dopravní nehodu je třeba ohlásit policii, pokud:

 • dojde-li k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100.000,- Kč
 • dojde-li ke hmotné škodě na majetku třetí osoby s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na přepravované v tomto vozidle
 • dojde-li k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace
 • účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích

 

Následně je třeba zdržet se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody, zejména přemístění vozidel.  Musí-li se však situace vzniklá dopravní nehodou změnit, zejména je-li to nutné k vyproštění nebo ošetření zraněné osoby nebo k obnovení provozu na pozemních komunikacích, především provozu vozidel hromadné dopravy osob, je nutné vyznačit situaci a stopy a je třeba setrvat na místě dopravní nehody až do příchodu policisty, nebo se na toto místo neprodleně vrátit po poskytnutí nebo přivolání pomoci či ohlášení dopravní nehody.