Co dělat, když nás majitel komunikace chce obejít jako účastníka řízení.

Pokud máte nemovitost na pozemku, jenž hraničí s pozemní komunikací, pak se může stát, že budete příslušným speciální stavebním úřadem, kterým je silniční správní úřad, vynecháni v účasti na správním řízení s tvrzením, že se nejedná o stavbu nové komunikace, ale jen o udržovací práce na této komunikaci. Vy však vidíte, že tomu tak není, že z původně jednoproudé silnice se najednou začne stavět dvouproudá, která s sebou ponese i nemilý jev a to hlučnější provoz, který Vám zcela pochopitelně může vadit.

 

Jak tedy argumentovat proti takovému tvrzení? 

Je nutné zaargumentovat prováděcí vyhláškou k zákonu o pozemních komunikacích (vyhl. č. 104/1997), kde se přímo definuje, co je chápáno jako údržba či oprava komunikace. Každopádně nesmí při údržbě či opravě dojít k rozšíření komunikace, změně nivelety či trasy. Stejně tak se nesmí ohrozit životní prostředí a zasahovat do práv a chráněných zájmů jiných osob.

 

Naopak za údržbu silnice se považuje vysprávka asfaltových a cementobetonových krytů, vyrovnání a údržba dlážděných krytů, údržba štěrkových krytů, seříznutí, doplnění, zpevnění a čištění krajnic, ošetřování silniční vegetace, zpevnění a úprava krajnic, chodníků a dalších nemotoristických komunikací, jednoduše se obnoví či zachovají původní vlastnosti komunikace.

 

Jestliže by se prokázalo, že tedy v souvislosti se shora uvedeným, jde o stavbu nové komunikace, pak v rámci stavebního řízení musíte být jako majitel pozemku, v jehož blízkosti se komunikace nachází, uvedeni jako účastníci tohoto řízení, z čehož Vám plyne právo do takové stavby zasahovat Vašimi připomínkami, právo na seznámení s projektovou dokumentací, případně se můžete odvolat proti stavebnímu povolení k příslušnému krajskému úřadu.

 

Pokud Vás i přes Vaše námitky, že se jedná o stavbu nové komunikace, silniční úřad nevyslyší, pak se můžete obrátit se stížností na jemu nadřízený úřad, kterým je krajský úřad. Každopádně musíte od krajského úřadu obdržet sdělení, v němž Vám dá buď za pravdu a uloží podřízenému úřadu povinnost zahájit stavební řízení, nebo vám nevyhoví. Potom je možné se bránit podáním správní žaloby u správního soudu příslušného krajského soudu.