Co dělat, když chci stavět v ochranném pásmu dálnice nebo silnice I. třídy

Pokud chce v dnešní době majitel pozemku, který se nachází v blízkosti silnice I. třídy nebo dálnice stavět, musí si vyžádat stavební povolení nejen od stavebního úřadu, ale zejména od vlastníka této komunikace, tj. od Ministerstva dopravy.

 

Proč vlastně je nutné takovéto povolení? Je tomu proto, že v obou případech, tj. jak silnice I. třídy, tak dálnice, se podél těchto komunikací nachází tzv. ochranná pásma, tj. vymezená území, na nichž se nesmí vyskytovat objekty, které mohou ohrožovat bezpečnost provozu, jako např. reklamní zařízení, budovy. Ochranné pásmo rovněž slouží jako tzv. záložní území pro případy, že se v budoucnu bude muset konkrétní úsek silnice I. třídy nebo dálnice rozšiřovat. Toto ochranné pásmo se nachází 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice či silnice. K povolení stavby bohužel Ministerstvo dopravy dosud nevytvořilo jednotný formulář, který by žádost o povolení stavby v ochranném pásmu silnice I. třídy nebo dálnice, sjednotil a zjednodušil. Proto je nutné přistoupit k žádosti stejně jako k žádosti o povolení ke stavbě u stavebního úřadu, tj. v žádosti specifikovat stavbu, doložit stavební dokumentaci apod.

 

Pochopitelně, že i na toto povolení se vztahuje lhůta k vyřízení žádosti Ministerstvem dopravy, a to 30 dní od podání žádosti. Žádost je nutné pro rychlejší vyřízení adresovat Odboru pozemních komunikací Ministerstva dopravy. Pokud by se stalo, že na Ministerstvu dopravy zjistí, že se budoucí stavba v ochranném pásmu nenachází, předá žádost příslušnému stavebnímu úřadu v místě, kde se má budoucí stavba nacházet a žadatele o povolení o této skutečnosti vyrozumí formou usnesení. Každopádně je lépe v případě pochybností Ministerstvo dopravy o povolení požádat. V případě, že by stavebník stavěl v ochranném pásmu bez povolení Ministerstva dopravy jen s povolením místně příslušného stavebního úřadu, byla by tato stavba chápána jako postavená načerno a stavebník by ji musel odstranit, případně by mu byla uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.