Co dělat, kdyyž nesouhlasíte s nařízením uzavírky? Bránit se je možné pomocí návrhu na zrušení opatření obecné povahy. Vysvětlíme vám jak!

Uzavírky jsou v dopravě pro účastníky provozu velmi nepříjemné a někdy mohou být i kontraproduktivní. Co proti tomu lze dělat?

 

Povolení částečné nebo úplné uzavírky je v kompetenci příslušného silničního úřadu, a to vždy ve vztahu k typu pozemní komunikace, na níž by mělo k uzavírce dojít. To znamená, že v případě uzavírky na místní komunikaci je v kompetenci silničního správního úřadu příslušného Městského úřadu. Oproti tomu v případě uzavírky na silnici II. třídy pak uzavírku povoluje Krajský úřad. Právě toto rozdělení kompetencí je důležité, jestliže chceme podat návrh na zrušení uzavírky.

 

Návrh na zrušení opatření obecné povahy se podává u příslušného krajského soudu, nikoliv tedy u nadřízeného správního orgánu, jak by se dalo předpokládat. Návrh by měl obsahovat především přesnou identifikaci navrhovatele, tj. toho, kdo je proti nařízení opatření obecné povahy. Musí také uvést, v čem jej toto nařízení poškozuje, proč proti opatření brojí, čili musí uvést tzv. návrhové body, v čem shledává nařízení opatření obecné povahy jako nezákonné. Nezbytnou součástí návrhu je petit, to je závěr, v němž navrhovatel musí vymezit rozsah, v němž požaduje zrušení opatření obecné povahy. Návrh musí být podepsán a datován. Lhůta pro podání návrhu je tři roky od vydání (zveřejnění, např. na úřední desce příslušného úřadu) tohoto opatření, takže dostatečně dlouhá, aby každý, kdo se jím cítí poškozen, měl možnost dovolat se nápravy.

 

Důležitý je ale fakt, že se navrhovatel nemůže domáhat náhrady ztráty, které mu mohly uzavírkou vzniknout. Tím se rozumí např. pokud vznikla škoda ušlého zisku prodejci, který na dané trase, kde je uzavírka, má svůj obchod, nebo čerpací stanici, nemá tento nárok na náhradu ušlého zisku za nerealizované prodeje pohonných hmot ani se nemůže na dopravci domáhat kompenzace časové ztráty v důsledku objízdné trasy atp.

 

Naopak pokud například v důsledku uzavírky dochází k jízdě nákladních vozidel po soukromém pozemku, či je v jejím důsledku dokonce bráněno vlastníkovi pozemku v přístupu na jeho pozemek, pak je možné se dovolávat náhrady škody, ale nikoliv již u správního soudu, nýbrž u okresního soudu, a to prostřednictvím soukromoprávních právních předpisů. Správní soud tedy může pouze zrušit opatření obecné povahy, nikoliv rozhodovat o výši škody.