Musím všechny trestné činy oznámit? Jde trestný čin nějakým způsobem překazit? V daném článku se podíváme, jak na to.

Společnost má zájem na tom, aby bylo zabraňováno páchání nejzávažnějších trestných činů a jejich následkům. Každý z nás má proto povinnost oznámit přípravu nebo páchání trestného činu nebo skutečnost, že trestný čin byl spáchán, přičemž se tato povinnost netýká všech trestných činů, ale pouze těch zakotvených v ustanovení § 367 a § 368 trestního zákona. Pokud v těchto případech trestný čin neoznámíme nebo nepřekazíme, dopustíme se trestného činu nepřekažení trestného činu nebo trestného činu neoznámení trestného činu. Výjimka nastane, nelze-li tak učinit bez značných nesnází, nebo pokud bychom sebe nebo osobu blízkou uvedli v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání.

 

Trestný čin nepřekažení trestného činu spočívá v tom, že kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá jeden z trestných činů vyjmenovaných v ust. § 367 trestního zákona, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta. Jedná se například o trestný čin vraždy, zabití, těžkého ublížení na zdraví, loupeže, znásilnění, pohlavního zneužití apod. Je zřejmé, že není důležité znát právní kvalifikaci činu, postačuje totiž, aby z okolností šlo usoudit, že se připravuje nebo páchá některý z vyjmenovaných trestných činů. Nejjednodušší cestou, jak trestný čin překazit, je jeho oznámení policejnímu orgánu nebo státnímu zástupci. Uvedení osoby blízké v nebezpečí trestního stíhání však nezbavuje pachatele trestní odpovědnosti, týká-li se nepřekažení trestného činu vlastizrady, rozvracení republiky, teroristického útoku.

 

Trestný čin neoznámení trestného činu spočívá v tom, že se někdo hodnověrným způsobem dozvěděl, že jiný spáchal určitý zákonem vyjmenovaný trestný čin a bez odkladu ho neoznámí policejnímu orgánu nebo státnímu zástupci. Za to bude potrestán odnětím svobody až na tři léta. Jedná se např. o trestný čin vraždy, těžkého ublížení na zdraví, mučení a jiného nelidského a krutého zacházení, padělání a pozměnění peněz. Oznamovací povinnost nemá advokát nebo jeho zaměstnanec, který se dozví o spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem advokacie nebo právní praxe, dále duchovní registrované církve a náboženské společnosti s oprávněním k výkonu zvláštních práv, dozví-li se o spáchání trestného činu s výkonem zpovědního tajemství.