Určitě se shodneme na tom, že život často přináší nejrůznější situace, a ne vždy je možno je předvídat. Trestní zákoník však nemůže na všechny reagovat, a proto přináší možnost mimořádného snížení trestu odnětí svobody jako výraz individualizace každého trestního případu.

Má-li soud vzhledem k okolnostem případu nebo vzhledem k poměrům pachatele za to, že by použití trestní sazby odnětí svobody trestním zákonem stanovené bylo pro pachatele nepřiměřeně přísné, a že lze dosáhnout nápravy pachatele i trestem kratšího trvání, může snížit trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby tímto zákonem stanovené. Jsou zde tedy uvedeny tři podmínky, které je třeba splnit – okolnosti případu nebo pachatele způsobující, že použití normální sazby trestu odnětí svobody by bylo pro pachatele nepřiměřeně přísné, a že nápravy lze dosáhnout i trestem odnětí svobody kratšího trvání. Za poměry pachatele je možno považovat například to, že pachatel trpí vážnou chorobou, je živitelem mnohačetné rodiny, která je na jeho výdělku závislá. Za takové okolnosti nelze považovat skutečnost, že se pachatel k činu doznal, litoval ho a pomáhal ho objasnit. Z daného je třeba odvodit, že postup dle tohoto odstavce je pouhou výjimkou a musí být v každém případě pečlivě odůvodněn.

 

Soud může snížit trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby též tehdy, jestliže odsuzuje pachatele, který napomohl zabránit trestnému činu, jenž jiný připravoval nebo se o něj pokusil, jestliže vzhledem k poměrům pachatele a povaze jím spáchané trestné činnosti má za to, že lze dosáhnout nápravy pachatele i trestem kratšího trvání. Důvodem je zájem na předcházení trestné činnosti a na tom, aby se zabránilo v jejím dokonání a způsobení následku.

 

Existuje ale omezení. Při snížení trestu odnětí svobody dle výše uvedeného však nelze uložit trest:

a) pod pět let, činí-li dolní hranice trestní sazby odnětí svobody alespoň dvanáct let,

b) pod tři léta, činí-li dolní hranice trestní sazby odnětí svobody alespoň osm let,

c) pod jeden rok, činí-li dolní hranice trestní sazby odnětí svobody alespoň pět let.

 

Soud může snížit trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby také pachateli označenému jako spolupracující obviněný, který splnil stanovené podmínky podle jiného právního předpisu; přitom vezme v úvahu povahu trestného činu uvedeného v jeho doznání v porovnání se zvlášť závažným zločinem spáchaným členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny, jehož dokonání pomohl zabránit anebo k jehož objasnění přispěl.  Dále význam takového jeho jednání, osobu pachatele a okolnosti případu, zejména zda a jakým způsobem se podílel na takovém zvlášť závažném zločinu, jehož dokonání pomohl zabránit anebo k jehož objasnění se zavázal, a jaké následky svým jednáním případně způsobil. Omezením uvedeným výše přitom není vázán.

 

Soud může snížit trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby též tehdy, jestliže odsuzuje pachatele za přípravu k trestnému činu nebo za pokus trestného činu nebo za pomoc k trestnému činu a má vzhledem k povaze a závažnosti přípravy nebo pokusu nebo pomoci za to, že by použití trestní sazby odnětí svobody tímto zákonem stanovené bylo pro pachatele nepřiměřeně přísné, a že lze dosáhnout nápravy pachatele i trestem kratšího trvání. Omezením uvedeným výše rovněž není vázán.

 

Soud může snížit trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby také tehdy, jestliže pachatel jednal v právním omylu, ale mohl se tohoto omylu vyvarovat, spáchal trestný čin odvraceje útok nebo jiné nebezpečí, aniž byly zcela splněny podmínky krajní nouze nebo nutné obrany, anebo překročil meze přípustného rizika nebo meze jiné okolnosti vylučující protiprávnost. Omezením stanoveným v odstavci výše rovněž není vázán.