Trestání mladistvých

21. března 2019  |  Anežka Staňková

Trestání mladistvých

Jak se postupuje u trestání mladistvých?

Trestání mladistvých je založeno na odlišném režimu oproti trestání již dospělých osob (které upravuje trestní zákoník) a upravuje jej zákon o soudnictví ve věcech mládeže (dále též „zákon“).

 

Obecně platí, že mladistvý není za čin trestně odpovědný, pokud nedosáhl takové rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání.


Mladistvým se dle zákona rozumí ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý a nepřekročil osmnáctý rok věku.

 

Trestný čin se u mladistvých nazývá provinění. Za tento protiprávní čin se ukládají opatření (nikoli tresty). Opatření rozlišujeme:

  • výchovná - tato opatření usměrňují způsob života mladistvého a tím podporují a zajišťují jeho výchovu. Jsou jimi dohled probačního úředníka, napomenutí s výstrahou, výchovné omezení (např. nenavštěvovat určité podniky, nestýkat se s určitými lidmi), probační program, výchovné povinnosti (např. bydlení s rodiči, odvykací léčba, povinnost věnovat peníze na oběti trestné činnosti)
  • ochranná - ukládá je soud pro mládež např. v případě kdy o výchovu mladistvého není dobře postaráno a nemůže ji dostatečně zajistit rodina či byla tato výchova zanedbána
  • trestní - napomáhají k vytváření vhodných podmínek pro další vývoj mladistvého a patří k nim obecně prospěšné práce, peněžité opatření, propadnutí věci, zákaz činnosti, domácí vězení aj.

 

Zákon též upravuje řízení ve věcech dětí mladších patnácti let, které nejsou trestně odpovědné. Jejich protiprávné činy se nazývají činy jinak trestné a řeší se mimo jiné pomocí výše uvedených opatření. Tato opatření ukládá soud pro mládež rozsudkem na základě vyšetření duševního stavu dítěte.

Slovníček pojmů

protiprávní čin

porušení právní normy, protiprávní jednání

trestní odpovědnost

povinnost přijmout následky svého protiprávního jednání

Mladistvý

=v pracovní právu je to člověk mladší osmnácti let, občanským zákoníkem je vymezena spodní hranice patnácti let, nebo nezletilých, kteří neukončili povinnou školní docházku.

Článek je založený na těchto zákonech

  • zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
  • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Porovnejte si své znalosti

Znáte základy práva?

vyzkoušet kvíz

Na našich stránkách používáme soubory cookies, a to k zajištění fungování stránek a analýzy návštěvnosti. Ukládání těchto souborů můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče.

Více o používání cookies Souhlasím