Věděli jste, že i advokáti jsou vázání mlčenlivostí ohledně informací při zastupování od klientů? Může být této povinnosti zproštěn?

Advokát je v naší společnosti pro mnoho lidí velice významnou osobou. Poskytuje právní pomoc klientům ve všech oblastech. Vztah mezi advokátem a klientem je důvěrný, a aby mohla být právní pomoc ze strany advokáta poskytnuta na té nejvyšší úrovni, je nezbytné, aby klient advokátovi sdělil veškeré potřebné informace. Není tedy výjimkou, že informace, které advokátovi sděluje jeho klient, jsou velice důvěrné a osobní.

 

Advokacie je specifické řemeslo a pro jeho řádný a profesionální výkon je nutné, aby advokát zachoval mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem advokacie. Povinnost mlčenlivosti je totiž základním předpokladem pro poskytování právní pomoci a plyne pro každého advokáta ze samotných právních předpisů o advokacii. Jedná se zachování ústavnosti, neboť je přímo ústavou garantována povinnost mlčenlivosti.

 

Povinnost mlčenlivosti trvá i poté, co je advokát vyškrtnut ze seznamu advokátů! Skoro všude ale existují výjimky.

 

Kdy je mlčenlivost advokáta prolomena?

 

 1) Zproštění mlčenlivosti samotným klientem

Pouze klient, po jeho smrti nebo zániku právní nástupce, může advokáta zprostit povinnosti mlčenlivosti. Zproštění musí být písemné a adresované advokátovi či v řízení před soudem nadiktováno ústně do protokolu.

 

2) Sdělení informací spolupracující osobě

Jedná se zejména o spolupracující advokáty, advokátní koncipienty, zaměstnance advokáta a jiné osoby, které se podílejí na poskytování právních služeb. Tyto osoby jsou samozřejmě rovněž vázány povinností mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako advokát samotný.

 

3) V případě sporu advokáta s klientem před soudem či jiným orgánem veřejné moci

Jedná se o typ sporu, který vyvolá s advokátem sám klient v případě, kdy například nezaplatí odměnu za poskytnutí právní služby apod.

 

4) Exekuční řízení

Na písemnou žádost exekutora je advokát povinen sdělit údaje o klientovi, respektive jeho majetku proti němuž je vedena exekuce, o jeho účtech, věcech, listinách či zaknihovaných cenných papírech, ale pouze o takovém majetku, který advokát pro svého klienta spravuje, nikoli o osobním majetku klienta!

 

5) Povinnost překažení trestného činu

I advokát je povinen zasáhnout jednáním v neprospěch svého klienta za situace, kdy je tímto jeho jednáním možné zabránit spáchání závažných trestných činů vyjmenovaných v trestním zákoníku.

 

6) Praní špinavých peněz

Velké množství spekulací vyvolal návrh k prolomení mlčenlivosti v souvislosti se směrnicí Evropské unie o zamezení využívání finančních systémů k praní peněz, kde se má i advokát zapojit do boje proti praní špinavých peněz. Je to velice sporné a o tom v pokračování dalšího článku o mlčenlivosti advokátů.

 

Na základě výše uvedeného tedy lze shrnout, že v advokáta lze mít vysokou míru důvěry. Prolomení mlčenlivosti advokátů je opravdu striktně omezené, a sami advokáti, jako osoby vázané zákonem a stavovskými předpisy, jsou povinni mlčenlivost plně zachovávat.