Petice!

Jedná se o určitou formu projevu názoru, kdy ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý (tj. i cizinec) právo sám nebo s jinými, obracet se na státní orgány a orgány územní samosprávy. Petice však není nástroj, kterým by bylo možné obec či jinou instituci donutit zabývat se určitým tématem či donutit ji dle petice jednat. Jde tedy pouze o vyjádření názoru podepsaných osob.

 

Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Podává-li petici více lidí (petiční výbor), uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat (tato osoba musí být starší 18 let, protože bude jednat s úřady). Petice musí obsahovat požadavek, neboli samotný text petice a dále petiční archy, do kterých se občané podepisují. Pokud petice nebude mít tyto náležitosti, úřad se jí nebude zabývat. Je rovněž potřeba uvést, kterému úřadu je petice určena.

 

Petice v žádném případě nesmí zasahovat do nezávislosti soudů – není například možné uvádět požadavky, jak má soud rozhodnout, dále nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení apod. Pokud se něco takového v petici objeví, úřad k ní nebude vůbec přihlížet.

 

Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení. Orgán však není povinen Vašim požadavkům uvedeným v petici vyhovět, neboť pro něj není závazná.

 

V některých případech je předložení petice podmínkou výkonu určitého práva (např. registrace kandidátní listiny volební strany tvořené nezávislým kandidátem nebo sdružením nezávislých kandidátů ve volbách do zastupitelstev obcí, registrace nové politické strany nebo politického hnutí). V takovém případě je třeba získat určitý počet podpisů, obecně platí, že tento limit není dán.