V jakém případě může stát legálně zasáhnout do základních lidských práv? Kterých práv a svobod se může dotknout? A co je to vlastně nouzový stav?

Nouzový stav je stav v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií či jiného nebezpečí, které  ohrožuje životy, zdraví, majetkové hodnoty, případně i vnitřní pořádek a bezpečnost země.

 

Vyhlašuje jej vláda ČR svým usnesením, stejně tak jako zákon, přičemž Poslanecká sněmovna může toto vyhlášení zrušit. Tento stav se vyhlašuje pouze na určitou dobu a pro určité území, tzn. buď pro určitý kraj či pro celou ČR, a to nejdéle na dobu 30 dnů.  Jeho účelem je efektivnější prevence, provádění záchranných prací a odstraňování napáchaných škod. Tento stav končí uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, pokud vláda nebo Sněmovna nerozhodnou o jeho zrušení před uplynutím této doby.

 

V rámci vyhlášeného nouzového stavu může dojít k zásahu a omezení některých práv a svobod, které nám jsou garantovány právními předpisy, k čemuž dochází stanovením různých krizových opatření, většinou v podobě zákazů a příkazů.

 

Spolu s vyhlášením nouzového stavu vláda vymezí, která práva a v jakém rozsahu se omezují a které povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají. Jaká práva a svobody mohou být dotčena, ovlivňuje především konkrétní situace a nebezpečí, které zemi ohrožuje. 

 

Nejčastěji jde např. o povinnost strpět zákaz vstupu, pobytu, pohybu ve vymezených objektech nebo rizikových oblastí, uložení povinnosti pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace, atp.

 

Můžeme se tedy inspirovat již vyhlášenými nouzovými stavy v ČR v minulosti:

  1. V srpnu 2002 byl nouzový stav vyhlášen z důvodu povodní na území celé ČR a v dubnu 2006 z důvodu záplav v Čechách a na Moravě, přičemž v obou těchto případech došlo k omezení těchto práv a svobod:
  • práva na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí při evakuaci osob z místa, na kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví, 
  • vlastnického a užívacího práva právnických a fyzických osob k majetku v souvislo