V jakém případě může stát legálně zasáhnout do základních lidských práv? Kterých práv a svobod se může dotknout? A co je to vlastně nouzový stav?

Nouzový stav je stav v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií či jiného nebezpečí, které  ohrožuje životy, zdraví, majetkové hodnoty, případně i vnitřní pořádek a bezpečnost země.

 

Vyhlašuje jej vláda ČR svým usnesením, stejně tak jako zákon, přičemž Poslanecká sněmovna může toto vyhlášení zrušit. Tento stav se vyhlašuje pouze na určitou dobu a pro určité území, tzn. buď pro určitý kraj či pro celou ČR, a to nejdéle na dobu 30 dnů.  Jeho účelem je efektivnější prevence, provádění záchranných prací a odstraňování napáchaných škod. Tento stav končí uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, pokud vláda nebo Sněmovna nerozhodnou o jeho zrušení před uplynutím této doby.

 

V rámci vyhlášeného nouzového stavu může dojít k zásahu a omezení některých práv a svobod, které nám jsou garantovány právními předpisy, k čemuž dochází stanovením různých krizových opatření, většinou v podobě zákazů a příkazů.

 

Spolu s vyhlášením nouzového stavu vláda vymezí, která práva a v jakém rozsahu se omezují a které povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají. Jaká práva a svobody mohou být dotčena, ovlivňuje především konkrétní situace a nebezpečí, které zemi ohrožuje. 

 

Nejčastěji jde např. o povinnost strpět zákaz vstupu, pobytu, pohybu ve vymezených objektech nebo rizikových oblastí, uložení povinnosti pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace, atp.

 

Můžeme se tedy inspirovat již vyhlášenými nouzovými stavy v ČR v minulosti:

 1. V srpnu 2002 byl nouzový stav vyhlášen z důvodu povodní na území celé ČR a v dubnu 2006 z důvodu záplav v Čechách a na Moravě, přičemž v obou těchto případech došlo k omezení těchto práv a svobod:
 • práva na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí při evakuaci osob z místa, na kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví, 
 • vlastnického a užívacího práva právnických a fyzických osob k majetku v souvislosti s povinností poskytování věcných prostředků potřebných k řešení krizové situace,
 • svobody pohybu a pobytu osob v prostoru, z něhož byla provedena evakuace,
 • práva provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala prováděná krizová opatření nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich provádění,
 • práva na stávku, pokud by tato stávka vedla k narušení, případně znemožnění záchranných a likvidačních prací.

 

2.  Na přelomu ledna a února 2007 vyhlásila vláda nouzový stav z důvodu škod, které napáchal orkán Kyrill, přičemž došlo k omezení:

 • práva provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala, narušovala nebo znemožňovala provádění krizových opatření, s výjimkou činností souvisejících s likvidačními pracemi,
 • práva vlastnického, a to tak, že vlastníci lesů, jejichž lesy byly rozsáhlou větrnou kalamitou postiženy, jsou povinni přednostně a bez zbytečných odkladů zpracovat kalamitou poškozené porosty.

 

3.  V červnu 2013 byl vyhlášen nouzový stav, a to pro Čechy, jako reakci na ničivé záplavy, v jehož rámci došlo k omezení (mimo výše uvedená práva a svobody):

 • práva pokojně se shromažďovat ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací. 

 

4.  Nyní v březnu 2020 byl vyhlášen nouzový stav z důvodu pandemie koronaviru, který zasáhl do práv a svobod občanů ČR jednoznačně nejvíce, a to z důvodu zavedení těchto omezení:

 • zákaz volného pohybu osob,
 • zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince a zákaz z ČR vycestovat,
 • znovuzavedení vnitřní ochrany hranic,
 • zákaz pořádání akcí s účastí veřejnosti,
 • zákaz provozování podnikatelské činnosti,
 • uzavření škol a s tím související zákaz osobní přítomnosti žáků ve školách,
 • zákaz čerpání dovolené všem zdravotníkům v době nouzového stavu,
 • a  některých dalších.

 

Všechny tyto zásahy do osobnostních práv musí být řádně odůvodněny a musí být prokázán jejich přínos pro danou situaci.