Základní charakteristika jednotlivých daní v systému daní.

V rámci systému daní lze daně rozčlenit na daně přímé a nepřímé. Mezi přímé daně patří daň z příjmu fyzických osob, daň z přijmu právnických osob, silniční daň a daň z nemovitostí. Mezi nepřímé daně patří daň z přidané hodnoty (DPH) a clo.

 

Poplatníkem daně z příjmu fyzických osob je fyzická osoba. Sazba daně z příjmu fyzických osob je 15 % a zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Předmětem této daně jsou příjmy ze závislé činnosti, příjmy ze samostatné činnosti, z kapitálového majetku, z nájmu a ostatní příjmy.

 

Poplatníkem daně z přijmu právnických osob je právnická osoba, organizační složka státu, podílový a investiční fond, jakožto i další subjekty dle zákona o dani z příjmu. Sazba daně z příjmu právnických osob je 9 %. U investičních fondů je sazba 5 %. Sazba 0 % daně je u penzijní společnosti a instituce penzijního pojištění. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, případně hospodářský rok nebo účetní období.

 

Předmětem daně z nemovitostí jsou pozemky a stavby. Mezi daně z nemovitostí patří daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí, Sazba daně se u jednotlivých typů daní odlišují v rozmezí od 3 % do 40 %. Základem těchto daní je výměra pozemku nebo jeho cena, zastavěná plocha, využití a  druh stavby.

 

Předmětem silniční daně jsou silniční motorová vozidla a jejich vozidla přípojná. Od daně jsou osvobozena vozidla pro ryze osobní, soukromé účely. Sazba daně je stanovena konkrétní částkou. Základem daně je u osobních motorových vozidel zdvihový objem motoru, u ostatních vozidel součet největších povolených hmotností na nápravy a počet náprav u návěsů. U ostatních vozidel je základem daně největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.

 

Daní z přidané hodnoty (DPH) je daň ze zboží a služeb. Plátcem daně je osoba, která danou daň platí (dodavatel, prodávající). Poplatníkem je osoba, která si zboží či službu koupila. Sazby zná zákon o dani z přidané hodnoty tři. Základní sazba je 21 %, dvě snížené sazby jsou pak 15 % a 10 %, které se uplatňují v zákonem stanovených případech.

 

Clo je povinná platba ze zboží, které prochází hranicí státu.