Za jakých podmínek je možná?

Svéprávnost (způsobilost právně jednat) je stav, který se od jistého věku týká nás všech. Hranicí pro nabytí svéprávnosti je dovršení věku 18 let, tudíž dosažení zletilosti. Nutno také říci, že od tohoto věku se svéprávnosti nelze vzdát, dokonce Vás jí nikdo nemůže ani zcela zbavit, lze ji však omezit. I toto omezení má však své limity, a to takové, že je platné pouze na dobu 3 let. Svéprávnost tedy zaniká pouze smrtí nebo prohlášením člověka za mrtvého. To ale neznamená, že do 18 roku života je člověka zcela nesvéprávný. Svéprávnosti totiž do jisté míry nabývá už předtím podle své rozumové vyspělosti. V určitých případech lze také nabýt plnou svéprávnost již před dosažením zletilosti, třeba za účelem podnikaní. Pojďme si proto jasně vymezit, za jakých podmínek může proběhnout tzv. přiznání svéprávnosti neboli emancipace:

  1. nezletilý musí být starší věku 16 let
  2. nezletilý je povinen prokázat, že je schopen se sám živit a sám si obstarat své záležitosti
  3. svéprávnost může nezletilému přiznat pouze soud
  4. návrh může podat nezletilý (potřebuje však souhlas zákonných zástupců) nebo jeho zákonní zástupci, souhlasí-li s tím nezletilý.

Za velmi vážných podmínek může být nezletilému svéprávnost přiznána i bez souhlasu rodičů (zákonných zástupců).

 

Druhý způsob nabytí svéprávnosti mladšího 18 let je uzavření manželství. Pozor, i zde platí podmínka věku minimálně 16 let, soud o povolení k uzavření sňatku rozhoduje na návrh, který musí být podpořen velmi dobrými důvody – např. kvůli těhotenství. Ani tak ale nemusí být návrhu vyhověno, kladné vyjádření soudu rozhodně není automatické. Pokud člověk nabude svéprávnost uzavřením sňatku, nepřijde o ni ani v případě zániku manželství, či prohlášení manželství za neplatné.

 

Na závěr ještě jednu velmi důležitou informaci pro Vás, pokud přemýšlíte o podání návrhu o přiznání svéprávnosti za účelem podnikání. Není tomu tak dlouho, co je možné zažádat soud o udělení souhlasu s podnikáním, to v případě přivolení soudu nahrazuje podmínku zletilosti, a tudíž podmínku svéprávného jednání. Myslete vždy ale dopředu, ne pouze krátkodobě, můžete tím předejít velmi nepříjemným situacím, do kterých byste se mohli dostat kvůli nerozvážnému, ač právnímu jednání.