Co dělat když k tomu nemáte podmínky či prostory a nechcete platit státu pokutu?

Zákon o zaměstnanosti říká, že pokud zaměstnavatel nebo OSVČ zaměstnává více než 25 zaměstnanců, má povinnost zaměstnávat i zdravotně postižené osoby. Povinný podíl těchto zaměstnanců činí 4 %. Lze z toho tedy stanovit, že na každých 25 zaměstnanců musí být zaměstnán 1 zdravotně postižený zaměstnanec.

 

Co dělat v případě, když Vaše firma nemůže takovou osobu zaměstnat?

 

Existuje i náhradní plnění, kterým povinné osoby splní svoji zákonnou povinnost směrem k podpoře zdravotně postižených osob a jejich uplatnění na trhu práce, jsou to: 

  • odebírání výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců, zadávání zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb přímo od zdravotně postižených osob, které jsou sami OSVČ a nemají žádné zaměstnance, nebo zadávání zakázek těmto osobám;
  • odvodem do státního rozpočtu;
  • kombinace jak odebíráním výrobků, tak odvody do státního rozpočtu – ta přichází v úvahu jako poměrný rozdíl v případě, když sice zaměstnavatelé odebírají výrobky či služby, ale ne do předepsané částky, náhradní plnění tedy "dorovnají" vypočteným odvodem do státního rozpočtu.

 

Pokud se přistoupí k plnění formou odebírání výrobků či služeb nebo zadáváním zakázek, počítá se s určitou částkou, kterou lze započíst na 1 zaměstnance se zdravotním postižením, kterého je dle výše uvedených požadavků potřeba zaměstnávat.

 

Částka, za kterou je třeba odebrat výrobky či služby nebo zadat zakázky je určena výpočtem. Je to sedminásobek měsíční průměrné mzdy, kdy přesná výše průměrné mzdy za určité období je stanovena vyhláškou a údaji od Českého statistického úřadu.

 

Když bychom si vzali jako příklad rok 2019 (prozatímní údaje), tak průměrná mzda ve druhém čtvrtletí letošního roku dosáhla výše 34 105 Kč. Abychom tedy splnili limit na 1 zaměstnance za rok 2019 (počítáno ke dni napsání článku), tak celková povinnost za výrobky či zakázky musí dosáhnout 238 735 Kč. POZOR! Jde o částku pouze na 1 zaměstnance!

  

Odvod do státního rozpočtu je také určen předepsaným výpočtem, kdy za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, odpovídá 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla. Podle toho se částka vypočítá. Odvod do státního rozpočtu se  poukazuje nejpozději do 15. února následujícího roku. Příslušným k odběru takovéto částky je úřad práce, v jehož územním obvodu má zaměstnavatel své sídlo (právnická osoba) nebo bydliště (fyzická osoba - OSVČ).

 

Co když nesplním ani jednu z výše uvedených variant? Pokud nedodržíme podmínky pro zaměstnávání handicapovaných osob nebo nedoložíme včas jedno z výše popsaných náhradních plnění, dopustíme se přestupku na úseku zaměstnanosti a může nám být uložena pokuta až do výše 2 000 000 Kč.