Co může čekat?

Svědkem v trestním řízení se může stát každý z nás, ačkoliv se to jeví jako nepravděpodobné. Pravda je taková, že náhodou můžete z okna svého domu vidět určité trestněprávní jednání a následně budete předvolán jako svědek. Co v takovém případě můžete čekat?

 

Důležité je si uvědomit, že dostavit se na předvolání a vypovídat jako svědek je Vaší povinností, nemůžete si říci, že se Vám nechce, a proto nikam nepůjdete. Pokud se totiž bez dostatečné omluvy nedostavíte, můžete být předveden policejním orgánem.

 

Svědek nesmí být vyslechnut o okolnostech týkajících se utajovaných informací chráněných zvláštním zákonem, jež je povinen zachovat v tajnosti, ledaže byl této povinnosti zproštěn příslušným orgánem. Zproštění lze odepřít jen tehdy, jestliže by výpověď způsobila státu vážnou škodu. Svědek zároveň nesmí být vyslechnut, pokud by svou výpovědí porušil státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti (př. bankovní tajemství, lékařské tajemství apod.), ledaže byl této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěn.

 

Svědek má právo svědeckou výpověď odepřít, a to tehdy, pokud je příbuzným obviněného v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel, manžel, partner a druh. Dále může odepřít výpověď, pokud by svou výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťoval jako újmu vlastní.

 

Svědek má nárok na náhradu nutné finanční újmy spojené s tím, že se musel dostavit k příslušnému orgánu za účelem podání svědecké výpovědi. Jedná se tedy o jeho právo na finanční kompenzaci toho, co v souvislosti s plněním svědeckých povinností vynaložil, respektive co mu ušlo na výdělku.

 

Zákon stanoví orgánům činným v trestním řízení určité povinnosti, jakým způsobem samotný výslech svědka vést. Před výslechem je třeba zjistit jeho totožnost, musí mu poskytnout  potřebné poučení a musí splnit další zákonné předpoklady pro řádný průběh výslechu (musí se svědka dotázat na poměr k projednávané věci a ke stranám a podle potřeby též na jiné okolnosti významné pro zjištění jeho hodnověrnosti). Svědkovi musí být dána možnost, aby souvisle vypověděl vše, co sám o věci ví a odkud se dozvěděl okolnosti jím uváděné. Při výslechu je třeba šetřit jeho osobnost, zejména pokud jde o jeho osobní údaje a intimní oblast.

 

Je-li toho třeba ke zjištění pravosti rukopisu, může být svědkovi přikázáno, aby napsal potřebný počet slov.