Svědek v trestním řízení

11. dubna 2019  |  Patricie Filipková

Svědek v trestním řízení

Co může čekat?

Svědkem v trestním řízení se může stát každý z nás, ačkoliv se to jeví jako nepravděpodobné. Pravda je taková, že náhodou můžete z okna svého domu vidět určité trestněprávní jednání a následně budete předvolán jako svědek. Co v takovém případě můžete čekat?

 

Důležité je si uvědomit, že dostavit se na předvolání a vypovídat jako svědek je Vaší povinností, nemůžete si říci, že se Vám nechce, a proto nikam nepůjdete. Pokud se totiž bez dostatečné omluvy nedostavíte, můžete být předveden policejním orgánem.

 

Svědek nesmí být vyslechnut o okolnostech týkajících se utajovaných informací chráněných zvláštním zákonem, jež je povinen zachovat v tajnosti, ledaže byl této povinnosti zproštěn příslušným orgánem. Zproštění lze odepřít jen tehdy, jestliže by výpověď způsobila státu vážnou škodu. Svědek zároveň nesmí být vyslechnut, pokud by svou výpovědí porušil státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti (př. bankovní tajemství, lékařské tajemství apod.), ledaže byl této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěn.

 

Svědek má právo svědeckou výpověď odepřít, a to tehdy, pokud je příbuzným obviněného v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel, manžel, partner a druh. Dále může odepřít výpověď, pokud by svou výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťoval jako újmu vlastní.

 

Svědek má nárok na náhradu nutné finanční újmy spojené s tím, že se musel dostavit k příslušnému orgánu za účelem podání svědecké výpovědi. Jedná se tedy o jeho právo na finanční kompenzaci toho, co v souvislosti s plněním svědeckých povinností vynaložil, respektive co mu ušlo na výdělku.

 

Zákon stanoví orgánům činným v trestním řízení určité povinnosti, jakým způsobem samotný výslech svědka vést. Před výslechem je třeba zjistit jeho totožnost, musí mu poskytnout  potřebné poučení a musí splnit další zákonné předpoklady pro řádný průběh výslechu (musí se svědka dotázat na poměr k projednávané věci a ke stranám a podle potřeby též na jiné okolnosti významné pro zjištění jeho hodnověrnosti). Svědkovi musí být dána možnost, aby souvisle vypověděl vše, co sám o věci ví a odkud se dozvěděl okolnosti jím uváděné. Při výslechu je třeba šetřit jeho osobnost, zejména pokud jde o jeho osobní údaje a intimní oblast.

 

Je-li toho třeba ke zjištění pravosti rukopisu, může být svědkovi přikázáno, aby napsal potřebný počet slov.

Slovníček pojmů

Trestní řízení

Jedná se o zákonem upravený postup orgánů činných v trestním řízení a dalších subjektů podílejících se na tomto postupu. Úkolem je zjistit, zda se trestný čin stal, zjistit jeho pachatele a uložit mu trest nebo ochranné opatření, zajistit jejich výkon a rozhodnout o nároku poškozeného na náhradu škody způsobené trestným činem. Úkolem je též zajistit, aby nikdo nevinný nebyl trestně stíhán či dokonce odsouzen.

Svědek v trestním řízení

Fyzická osoba rozdílná od obviněného, která byla vyzvána orgánem činným v trestním řízení, aby vypovídala o skutečnostech důležitých pro trestní řízení, které sama vnímala svými smysly. Svědek je nezastupitelný jinou osobou.

Orgány činné v trestním řízení

orgán, který provádí úkony trestního řízení. Jsou jimi policejní orgán, státní zástupce a soud.

Článek je založený na těchto zákonech

  • Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád - § 94 - 104

Porovnejte si své znalosti

Znáte základy práva?

vyzkoušet kvíz

Na našich stránkách používáme soubory cookies, a to k zajištění fungování stránek a analýzy návštěvnosti. Ukládání těchto souborů můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče.

Více o používání cookies Souhlasím