Dohoda o vině a trestu

20. listopadu 2018  |  Patricie Filipková

Dohoda o vině a trestu

Kdy ji můžu uzavřít?

Dohoda o vině a trestu je alternativou ke klasickému postupu v trestním řízení spočívající v uzavření určité dohody mezi státním zástupcem na jedné straně a obviněným na straně druhé. Dohodu o vině a trestu lze sjednat pouze v řízení o přečinu a zločinu, nikoli u zvlášť závažných zločinů a rovněž to není možné v řízení proti uprchlému a mladistvému. Každý obviněný účastnící se jednání o dohodě o vině a trestu musí mít právní zastoupení.

 

Dohodu je možné uzavřít pouze tehdy, jestliže výsledky vyšetřování dostatečně prokazují závěr, že se skutek stal, že tento skutek je trestným činem a že jej spáchal obviněný. Zahájit jednání o dohodě může pouze státní zástupce, a to buď na návrh obviněného, nebo z vlastní iniciativy.

 

Nezbytné je prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán, pokud na základě dosud opatřených důkazů a dalších podkladů nejsou důvodné pochybnosti o pravdivosti jeho prohlášení. Dohodu sjednává státní zástupce s obviněným za přítomnosti obhájce.

 

Státní zástupce musí dbát na zájmy poškozeného. Pokud je poškozený přítomen při sjednávání dohody, vyjádří se zejména k rozsahu a způsobu náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení. Dohodu lze však sjednat i bez jeho přítomnosti.

 

Dohoda musí obsahovat určité formální náležitosti, kterými jsou:

a) označení státního zástupce, obviněného a poškozeného, byl-li přítomen sjednávání dohody o vině a trestu a souhlasí-li s rozsahem a způsobem náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení;

b) datum a místo jejího sepsání;

c) popis skutku, pro který je obviněný stíhán, s uvedením místa, času a způsobu jeho spáchání, případně jiných okolností, za nichž k němu došlo, tak, aby nemohl být zaměněn s jiným skutkem;

d) označení trestného činu, který je v tomto skutku spatřován, a to jeho zákonným pojmenováním, uvedením příslušného ustanovení zákona a všech zákonných znaků včetně těch, které odůvodňují určitou trestní sazbu;

e) prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán a který je předmětem sjednané dohody o vině a trestu;

f) v souladu s trestním zákoníkem dohodnutý druh, výměru a způsob výkonu trestu včetně délky zkušební doby a v případech stanovených trestním zákoníkem trestu náhradního, případně upuštění od potrestání a rozsah přiměřených omezení a povinností v případě, že to trestní zákoník umožňuje a že byly dohodnuty; při dohodě o druhu a výměře trestu se přihlédne i k tomu, zda obviněný trestným činem získal nebo se snažil získat majetkový prospěch;

g) rozsah a způsob náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení, bylo-li dohodnuto;

h) ochranné opatření, přichází-li v úvahu jeho uložení a bylo-li dohodnuto; a

i) podpis státního zástupce, obviněného a obhájce a podpis poškozeného, byl-li přítomen sjednávání dohody o vině a trestu a souhlasí-li s rozsahem a způsobem náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení.

 

Výsledkem jednání o dohodě o vině a trestu může být to, že se dohoda schválí (pak se musí doručit všem účastníkům jednání), nebo že se neschválí a pak se pouze poznamená do protokolu, že k dohodě nedošlo. V daném případě by však prohlášení o spáchání skutku nemělo žádný dopad. Pokud ke sjednání došlo, státní zástupce podá návrh na schválení dohody soudu.

 

Proti rozhodnutí o schválení dohody o vině a trestu lze podat odvolání pouze v případě, že takové rozhodnutí není v souladu s návrhem na dohodu o vině a trestu, jejíž schválení státní zástupce soudu navrhl.

Slovníček pojmů

Dohoda o vině a trestu

Určitá smlouva, ve které obviněný přizná svou vinu a státní zástupce na druhé straně navrhne nižší trest. Účelem je urychlení trestních řízení méně závažných trestných činů.

Obviněný

Osoba, proti níž je vedeno trestní stíhání. V jednotlivých fázích trestní řízení nese tato osoba různé označení.

Trestní řízení

Jedná se o zákonem upravený postup orgánů činných v trestním řízení a dalších subjektů podílejících se na tomto postupu. Úkolem je zjistit, zda se trestný čin stal, zjistit jeho pachatele a uložit mu trest nebo ochranné opatření, zajistit jejich výkon a rozhodnout o nároku poškozeného na náhradu škody způsobené trestným činem. Úkolem je též zajistit, aby nikdo nevinný nebyl trestně stíhán či dokonce odsouzen.

Přečin

Trestné činy se dělí na přečiny a zločiny. Přečiny jsou "lehčí" trestné činy než zločiny. Jedná se o všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let.

Zločin

Trestné činy se dělí na přečiny a zločiny. Zločiny jsou všechny trestné činy, které nejsou dle trestního zákona přečiny.

Zvlášť závažný zločin

Jedná se o úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let.

Článek je založený na těchto zákonech

  • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů - § 14
  • Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů - § 36, § 175a – 175b, § 314c, § 314o, § 314p, § 314r

Porovnejte si své znalosti

Znáte základy práva?

vyzkoušet kvíz

Na našich stránkách používáme soubory cookies, a to k zajištění fungování stránek a analýzy návštěvnosti. Ukládání těchto souborů můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče.

Více o používání cookies Souhlasím