Nutná obhajoba.

Jedním z nejvýznamnějších práv obviněného je možnost vyjadřovat se ke všem okolnostem a uvádět různé okolnosti a jiné skutečnosti, které slouží k jeho obhajobě (=právo na obhajobu).  Každý obviněný se může hájit sám nebo prostřednictvím obhájce.

 

Obhájce plní významnou funkci, neboť jeho činnost směřuje k tomu, aby v trestním řízení byly náležitě a včas objasněny skutečnosti, které obviněného zbavují viny nebo ji zmírňují, a tím přispívá ke správnému objasnění a rozhodnutí věci (viz § 2 odst. 5 trestní řád). Obhájce může v trestním řízení vyvíjet činnost pouze ve prospěch obviněného (není vázán jen příkazy obviněného, které jsou v rozporu se zákonem o advokacii nebo stavovským předpisem advokátů).

 

V určitých situacích je však zákonem určeno, že každý obviněný musí mít obhájce. Jde o případy, kdy obviněný nemůže svou obhajobu kvůli určitým objektivním okolnostem sám náležitě obstarávat (například proto, že je vazbě či ve výkonu trestu odnětí svobody, ve výkonu ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody nebo proto, že není dostatečně vyspělý či například proto, že jde o velice právně složitou věc). Tyto případy patří k nejzávažnějším, a proto je nutné zastoupení advokátem i proti vůli obviněného.

 

Zákon však v některých případech dává možnost, aby obviněný výslovně prohlásil, že obhájce nechce a že se bude obhajovat sám. Jde o případy, kdy je vedeno trestní řízení pro trestný čin, za který lze uložit trest odnětí svobody na dobu delší než 5 let. Pokud je však zároveň dán i jiný důvod obhajoby, tak obviněný obhájce odmítnout nemůže. Obviněný se může rovněž obhájce vzdát, pokud je konáno hlavní líčení v tzv. zjednodušeném řízení proti zadrženému.

 

Pokud si obviněný v případě nutné obhajoby obhájce nezvolí, určí se mu lhůta ke zvolení obhájce. Pokud v této lhůtě ke zvolení obhájce nedojde, bude mu obhájce na dobu, po kterou trvají důvody nutné obhajoby, neprodleně ustanoven. Ustanovený obhájce je povinen obhajobu převzít. Z důležitých důvodů může však být obhájce na svou žádost nebo na žádost obviněného povinnosti obhajování zproštěn a místo něho ustanoven obhájce jiný. Je-li obviněných několik, ustanoví se těm, jejichž zájmy si v trestním řízení neodporují, zpravidla obhájce společný a to za účelem hospodárnosti řízení.

 

V případě vazby povinnost mít obhájce vzniká vzetím do vazby; u výkonu trestu odnětí svobody nástupem výkonu trestu.