Co je úkolem státního zástupce v trestním řízení?

Státní zástupce hraje klíčovou roli v trestním řízení. Jeho hlavním úkolem je zastupovat stát - společnost, a tím hájit zájmy státu v soudních řízeních. Jeho postavení a další záležitosti jsou pak upraveny v zákoně o státním zastupitelství.

 

Platí zásada, že státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o kterých se dozví. Státní zastupitelství je orgán veřejné žaloby, podílí se na prevenci kriminality a poskytování pomoci obětem trestných činů, vykonává též dozor nad dodržování práva v trestních věcech jako je vazba, ochranné léčení, trest odnětí svobody aj.


Státní zástupce vystupuje v pozici orgánu činného v trestním řízení, přičemž jsou mu svěřeny pravomoci ve všech stádiích trestního řízení. Státní zástupce je vybaven určitými procesními právy a současně jsou mu uloženy odpovídající procesní povinnosti.

 

Státní zástupce zpracovává a podává obžalobu (v případě zkráceného přípravného řízení návrh na potrestání) v trestním řízení proti podezřelému, u kterého bylo dostatečně osvědčeno, že trestný čin spáchal. Tím začíná trestní stíhání obviněného.

 

Existuje tedy i zkrácené přípravné řízení, které je běžné u většiny případů probíhajících u okresního soudu, a spočívá v rychlém vyřízení věci u méně závažných trestných činů. Musí být skončeno nejpozději do dvou týdnů ode dne, kdy policejní orgán obdržel trestní oznámení nebo jiný podnět k trestnímu stíhání. Není-li řízení skončeno do dvou týdnů, je možné prodloužit lhůtu, nejdéle však o deset dnů.

 

Státní zástupce je povinen dokazovat vinu obžalovaného. Během trestního řízení tedy může (stejně jako obžalovaný) provádět a navrhovat důkazy. Při své činnosti je povinen postupovat odborně, svědomitě, odpovědně, nestranně, spravedlivě a bez zbytečných průtahů, svoji funkci musí vykonávat nezaujatě a nesmí umožnit, aby funkce státního zástupce byla zneužita k prosazování soukromých zájmů. Státní zástupce je oprávněn podat stížnost proti každému usnesení soudu, a to i v neprospěch dotčené osoby, dále podat odvolání proti rozsudku pro nesprávnost kteréhokoli výroku a návrh na povolení obnovy řízení v prospěch i neprospěch obviněného.