Stráž přírody a její funkce při ochraně přírody a krajiny.

Co je stráž přírody?

Stráž přírody je orgán, jehož úkolem je kontrola dodržování právních předpisů na úseku ochrany přírody a krajiny. Krajské úřady, Agentura přírody a správa národních parků ustanovují stráž přírody z řad zaměstnanců orgánů ochrany přírody a krajiny, případně z řad dobrovolných spolupracovníků. Stráž přírody je složena ze strážců a zpravodajů. Jednotlivé členy jmenuje a odvolává příslušný orgán ochrany přírody a krajiny.

 

Mezi strážce přírody může být přijata fyzická osoba, která je občanem České republiky a dosáhla věku 21 let. Tato osoba nesmí být pravomocně odsouzena za trestný čin, musí být tedy bezúhonná a plně svéprávná. Současně tato osoba musí prokázat zdravotní způsobilost a znalost práv a povinností stráže přírody a znalost právních předpisů upravujících ochranu přírody a krajiny. Před svým jmenováním osoba složí slib stráže přírody. Změny jsou strážci povinni příslušnému úřadu oznámit ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy nastaly.

 

Úřad zruší ustanovení strážce, pokud osoba některou z podmínek přestala splňovat, přestala funkci vykonávat nebo se prokáže, že byla do funkce jmenována na základě sdělení nepravdivých a nesprávných údajů, které mají vliv na výkon její funkce. Úřad může odvolat strážce také z jiných důvodů nebo na základě vlastní žádosti strážce. Pokud zanikne funkce strážce, je jeho povinností neprodleně odevzdat odznak úřadu, který jej jmenoval.

 

Příslušný úřad vydá strážci přírody odznak se státním znakem a průkaz stráže, kterým se tato osoba prokazuje. V průkazu úřad stanoví obvod působnosti strážce přírody. Úřad, který strážce jmenoval, pak vede jejich seznam.

 

Práva stráže přírody

Stráž přírody je oprávněna ztotožnit osoby, které porušují právní předpisy na úseku ochrany přírody a krajiny. Rovněž je stráž oprávněna zadržet osobu ke zjištění totožnosti v souvislosti s porušováním právních předpisů na úseku přírody a krajiny a odevzdat ji k dalšímu řízení Policii České republiky. Stráž přírody je oprávněna projednat přestupky na úseku přírody a krajiny příkazem na místě (pokud dle zákona připadá tato možnost v úvahu). Stráž je oprávněna v souvislosti s ochranou přírody a krajiny vstupovat na cizí pozemky. Stráž přírody je oprávněna žádat o součinnost orgány policie, případně obecní policie, pokud nemůže zajistit dodržování předpisů v oblasti ochrany a přírody vlastními silami. Pokud osoba vykonává bezprostředně ohrožující činnosti ve vztahu k přírodě a krajině, jsou strážci oprávněni pozastavit tuto činnost. O pozastavení rušivé činnosti mají povinnost vyrozumět příslušný orgán, který jejich opatření do 15 dnů od jeho vydání zruší nebo potvrdí.

 

Povinnosti stráže přírody

Stráž přírody má povinnost prokázat se osobám průkazem a nosit znak stráže přírody. Její povinností je dohlížet nad dodržováním právních předpisů v oblasti ochrany přírody a krajiny a kontrolovat plnění povinností v tomto úseku. Stráž má povinnost příslušným úřadů oznamovat neprodleně závady, nedostatky a škody na úseku ochrany přírody a krajiny.

 

Stát je odpovědný za škodu jiné osobě, která poskytla pomoc stráži přírody v důsledku ochrany přírody a krajiny na jejich žádost nebo s jejich vědomím. Odpovědnosti za škodu se může stát zprostit, pokud tuto škodu osoba způsobila úmyslně. Pokud je činností stráže způsobena jejich smrt nebo újma na zdraví, určí se náhrada dle právních předpisů, které upravují pracovní úrazy. Stát odpovídá i za škodu, která byla způsobena na věcech v důsledku poskytnutí pomoci cizí osoby z důvodu ochrany přírody a krajiny. Stát hradí skutečnou škodu uvedením v předešlý stav. Pokud tento postup není možný nebo účelný, hradí se škoda v penězích, nebo pořízením nové věci. Stát odpovídá také za škodu, kterou osoba způsobila svou pomocí. Stát odpovídá rovněž za škodu, kterou způsobila stráž přírody v souvislosti s plněním svých pracovních úkolů. To neplatí, pokud byl zákrok vyvolán její protiprávní činností.