Základní informace o starobním důchodu.

Starobní důchod je jednou z důchodových dávek dle zákona o důchodovém pojištění.

 

Výše výměry starobního důchodu je stanovena z výměry základu a procentní výměry. Základní výměra je určena procentní sazbou z průměrné mzdy. Procentní výměra výše starobního důchodu je stanovena procentní sazbou z výpočtového základu.

 

Pojištěnec má nárok na starobní důchod, pokud získal potřebnou dobu pojištění a současně dosáhl zákonem stanoveného věku. Pojištěnec má nárok na starobní důchod také v dalších případech, které stanoví zákon. Doba pojištění musí trvat nejméně mezi 25-35 lety trvání pro pojištěnce pojištěné od roku 2010 dosud. Zákon stanoví také případy, kdy tyto podmínky být splněny nemusí. I za situace, kdy tyto podmínky splněny nejsou, platí presumpce, že pojištěnec získal potřebnou dobu pojištění. Pojištěnec má nárok na přiznání starobního důchodu před dosažením důchodového věku, pokud získal dobu pojištění a pokud pojištěnci chybí do dosažení důchodového věku 3 roky, pokud je mladší 63 let nebo 5 roků, pokud je mladší 60 let. Předčasný starobní důchod je pojištěnci přiznán nejdřív ode dne podání žádosti.

 

Důchodový věk zákon stanovuje různě, dle pohlaví a roku narození pojištěnce. U pojištěnců narozených před rokem 1936 je důchodový věk u mužů 60 let, u žen je to věk mezi 53-57 rokem, dle počtu vychovávaných dětí. U žen, které mají děti, je nutné, aby o děti žena pečovala do jejich zletilosti, a to alespoň po dobu 10 let. Pokud se žena ujala dítěte nad 8 let věku, pak je podmínka splněna, pokud o dítě žena pečovala do dosažení jeho zletilosti, aspoň po dobu trvání 5 let. To neplatí, pokud o dítě žena před dosažením jeho zletilosti přestala pečovat. U pojištěnců narozených mezi lety 1936-1971 je stanoven důchodový věk dle přílohy k zákonu o důchodovém pojištění. U pojištěnců narozených po roce 1971 je jednotný důchodový věk 65 let. Výměra základní sazby důchodu činí sazbu 9 %. Současně platí, že minimální výše základní výměry starobního důchodu je 770Kč za měsíc. Procentní sazba starobního důchodu je stanovena z výpočtového základu od vzniku nároku na starobní důchod dle doby pojištění pojištěnce. Do doby pojištění, kterou získá pojištěnec do 18 let věku a po vzniku nároku na starobní důchod, se nezahrnují náhradní doby pojištění. Výplata starobního důchodu náleží fyzickým osobám, které vykonávají výdělečnou činnost. Výplata těmto osobám náleží buď v plné výši, nebo ve výši poloviny výměry starobního důchodu. Polovinu výše starobního důchodu příslušný orgán vyplácí na žádost pojištěnce. Pojistným rokem se rozumí kalendářní rok. Zákon o důchodovém pojištění stanoví speciální úpravu osob pracujících v hornictví z důvodu fyzické náročnosti dané činnosti.