Invalidní důchod má být jakousi pojistkou pro lidi, kteří kvůli špatnému zdravotnímu stavu ztratili schopnost pracovat. Ovšem abyste takový invalidní důchod mohli pobírat, musíte si o něj také nejdříve zažádat. A jak správně na to?

V první řadě je třeba vědět, zda skutečně máte na invalidní důchod nárok. Ten vám vzniká v případě, že Vás Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) uzná invalidním, je Vám méně než 65 let (tudíž nesplňujete podmínky pro pobírání starobního důchodu) a máte odpracovaný dostatečný počet let a splnili jste tedy zákonnou dobu důchodového pojištění. Tato podmínka se Vás však netýká v případě, že se Váš zdravotní stav zhoršil z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Jinak se odvíjí podle Vašeho věku.


Po odborném posouzení lékařem z ČSSZ Vám bude určen tzv. stupeň invalidity – a to podle míry snížení Vaší pracovní schopnosti. Ta také určuje výši částky, která Vám bude proplácena. Pro první stupeň invalidity musí Vaše pracovní schopnost poklesnout nejméně o 35 %.

Poté se vydáte zařídit si žádost na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení v místě Vašeho trvalého bydliště, kde ji s Vámi sepíše pracovník důchodového oddělení a Vy už ji pouze podepíšete. Vy sami žádost vyplnit nemůžete.

 

Aby mohla být žádost vyřízena co nejrychleji, budete si s sebou muset na OSSZ přinést doklady:

  • občanský průkaz
  • doklady o studiu
  • doklady o výkonu vojenské služby
  • doklady, které se týkají výchovy dětí (např. rodný list)
  • doklady o zaměstnání v cizině
  • evidenční list důchodového pojištění
  • v případě nemoci z povolání či pracovního úrazu potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku

 

Na závěr je důležité dodat, že při pobírání invalidního důchodu je možné si přivydělat. Výše přivýdělku by se však měla odvíjet od Vašeho zdravotního stavu – plný úvazek by pro ČSSZ mohl být znamením pro snížení, či dokonce úplného odebrání Vašeho invalidního důchodu.