Jak podat žádost o tzv. sirotčí důchod a co by měla tato žádost obsahovat?

Mezi jednu z důchodových dávek řadíme tzv. sirotčí důchod. A ačkoliv se s ním nepojí nic veselého, je dobré vědět, jak v případě jeho potřeby postupovat.

 

Komu je vyplácen sirotčí důchod?

Nárok na sirotčí důchod nenáleží každému dítěti, kterému zemřel jeden nebo oba rodiče. Náleží však každému nezaopatřenému dítěti, jehož zemřelý rodič:

  • v době úmrtí pobíral invalidní nebo starobní důchod,
  • v době úmrtí splňoval podmínky doby hrazení důchodového pojištění,
  • zemřel na následky pracovního úrazu.

 

Tato tři kritéria jsou stejná také pro vdovský důchod. Doba důchodového pojištění, která je nutná pro to, aby mělo na sirotčí důchod nárok i dítě, jehož rodič nepobíral invalidní ani starobní důchod, je však pro sirotčí důchod odlišná, a to:

  • od 28 let min. jeden rok v posledních deseti letech života,
  • od 38 let min. dva roky v posledních dvaceti letech života.

 

Komu je skutečně vyplácen?

Problematickým bodem je však termín „nezaopatřené“ dítě. To totiž také není každé. 
Za nezaopatřené považujeme dítě plnící povinnou školní docházku až do jejího skončení. Poté je možné sirotčí důchod pobírat až do 26 let v případě, že dítě studuje (tedy se soustavně připravuje na budoucí povolání). Pokud kvůli špatnému zdravotnímu stavu (nemoc nebo úraz) nemůže dítě studovat ani pracovat, na sirotčí důchod má nárok taky. To ovšem neplatí pro ty, kteří pobírají invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně.

 

Samozřejmě se může také stát, že člověk ukončí povinnou školní docházku, jde na úřad práce, kde je zapsán do evidence jako uchazeč o zaměstnání, zároveň však nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti ani na podporu při rekvalifikaci. I tehdy je možné čerpat sirotčí důchod.

 

POZOR! Na rozdíl od vdovského důchodu se do doby důchodového pojištění nezahrnuje náhradní doba pojištění.

 

Jak podat žádost?

Žádosti o sirotčí důchod se směřují na okresní správu sociálního zabezpečení, a to na příslušný úřad podle trvalého bydliště žadatele. Ten musí být buď plnoletý, nebo za něj žádost podá zákonný zástupce. K vyřízení žádosti jsou nutné dokumenty: občanský průkaz žadatele, úmrtní list rodiče, v případě, že zemřelý rodič nepobíral starobní či invalidní důchod, ale splňoval podmínky, musí žadatel doložit dokumenty k vyřízení žádosti o něj. Vše lze najít na stránkách ČSSZ. O žádosti musí být ze zákona rozhodnuto do 90 dnů.

 

A jaká je jeho výše?

Výši sirotčího důchodu nám udávají dvě části:

  • základní výměra – stejná pro všechny druhy důchodů, v roce 2020 tato částka činí 3 490 Kč (odpovídá 10 % průměrné mzdy v ČR)
  • procentní výměra – v případě sirotčího důchodu se jedná o 40 % důchodu, který pobíral (nebo na něj měl nárok) zemřelý rodič

 

Faktory, které ovlivňují procentní výměru jsou:

  • doba důchodového pojištění zemřelého rodiče,
  • výše výdělků dosažených v rozhodném období pro výpočet.

 

Sirotčí důchod a přivýdělek?

Možná se Vám v hlavě teď honí otázka, jak je to, pokud je člověk student, ale v létě si chce na brigádě přivydělat. Zjednodušeně lze říct, že studenti si přivydělat mohou, z jejich výdělečné činnosti však nesmí být odváděno pojistné na sociální zabezpečení, které by tak zakládalo účast na důchodové pojištění.

 

V pobírání sirotčího důchodu nebrání ani uzavření manželství, je-li žadatel mladší 26 let a stále studuje. To samé lze říci v případě, že se student-sirotek stane sám rodičem a bude pobírat rodičovský příspěvek. Ani to nebrání nároku na sirotčí důchod.