Vše, co o něm potřebujete vědět.

Nejspíše jste pojem evidenční list důchodového pojištění už někdy slyšeli, ale nebylo Vám zcela jasné, o co vlastně jde. Proto se na něj pojďme společně podívat.


Evidenční list důchodového pojištění (dále jen „ELDP“) jsou údaje o Vašem důchodovém pojištění shrnuté do jednoho dokumentu za minulý kalendářní rok. Lze tedy říci, že ELDP je jakýmsi podkladem pro náš budoucí důchod. Veškeré informace o něm jsou shromažďovány v databance České správy sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“). Důležité je také vědět, že ELPD nepodáváte Vy, ale Váš zaměstnavatel, který má povinnost předložit jej za každý uplynulý kalendářní rok po mzdové uzávěrce. Je také povinen vystavit a předložit jej včas, tzn. nejpozději do 30. dubna, a odeslat ČSSZ nejpozději do 30 dnů po jeho vystavení. Skutečnost, zda tak Vás zaměstnavatel učinil, si lze ohlídat pomocí tzv. informativního osobního listu důchodového pojištění, o který můžete jednou ročně zažádat ČSSZ. Pokud zjistíte, že Váš zaměstnavatel ELPD neodeslal, lze se obrátit na Okresní správu sociální zabezpečení (dále jen „OSSZ").


Jak se zaměstnavatel ELPD podává?

Lze tak učinit buď elektronicky pomocí aplikace, která je na webu ČSSZ, nebo sis jej vytisknout a vyplnit ručně. POZOR! V obou případech je však nutné, aby byly vyhotoveny dvě kopie – jedna pro zaměstnavatele a jedna pro zaměstnance. Každý dokument musí obsahovat razítko zaměstnavatele a podpis zaměstnance.

 

Náležitosti, které musí ELPD obsahovat jsou následující:

  • identifikační údaje zaměstnavatele
  • osobní údaje o zaměstnanci (včetně rodného čísla)
  • druh výdělečné činnosti
  • dobu účasti na důchodovém pojištění
  • dobu důchodového pojištění
  • vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
  • doby, které se při stanovení osobního vyměřovacího základu při výpočtu důchodu vylučují
  • doby, které se ode dne dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod nepovažují za výkon výdělečné činnosti pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu

 

Důležité je také vědět, že ELPD se rozhodně nemusí vystavovat při každém zaměstnání. Pokud se jedná o výdělečnou činnost, která nezakládá účast na nemocenském a důchodovém pojištění, ELPD za vás zaměstnavatel nepodává. Jsou to zejména dohody o provedení práce, kde nedosahuje měsíční příjem 10 000 Kč, nebo dohody o pracovní činnosti, kde příjem nepřesáhne částku 2 500 Kč za měsíc.

V případě, že byste si jakožto zaměstnavatel nevěděli s vyplňováním ELPD rady, existuje tzv. Metodická pomůcka pro k vyplňování ELPD, kterou najdete na webových stránkách ČSSZ.